Anonymous quotes | 27 quotes van Anonymous

Ben je op zoek naar een Anonymous quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Anonymous quotes. Veel leesplezier!

Anonymous quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Anonymous verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Anonymous quotes:

Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.

NL: Liefde is geduldig, liefde is vriendelijk. Het is niet jaloers, het schept niet op, het is niet trots. Het is niet onbeleefd, het is niet zelfzuchtig, het is niet gemakkelijk boos, het houdt geen verslag van fouten. Liefde verblijdt zich niet in het kwaad, maar verheugt zich met de waarheid. Het beschermt altijd, vertrouwt altijd, hoopt altijd, volhardt altijd.

— Anonymous, Holy Bible: New International Version


Love is always patient and kind. It is never jealous. Love is never boastful or conceited. It is never rude or selfish. It does not take offense and is not resentful. Love takes no pleasure in other people’s sins, but delights in the truth. It is always ready to excuse, to trust, to hope, and to endure whatever comes.

NL: Liefde is altijd geduldig en vriendelijk. Het is nooit jaloers. Liefde is nooit opschepperig of verwaand. Het is nooit onbeleefd of egoïstisch. Het is niet beledigend en niet wrokdragend. Liefde neemt geen genoegen in anderen zonden, maar verrukking in de waarheid. Het is altijd klaar om te verontschuldigen, te vertrouwen, te hopen en te verdragen wat er ook komt.

— Anonymous, Holy Bible: New International Version


And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

NL: En nu blijven deze drie over: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste hiervan is liefde.

— Anonymous, Holy Bible: King James Version


I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live. (Psalms 116:1-2 NIV)

NL: Ik heb den Heere lief, want Hij heeft Mijn stem gehoord; Hij heeft Mijn geroep om Barmhartigheid gehoord. Omdat hij naar me luisterde, zal ik een beroep doen op hem zolang ik leef. (Psalmen 116:1-2 NBV)

— Anonymous, Holy Bible: New International Version


And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.

NL: En hoewel ik de gave der profetie heb, en alle mysteries en alle kennis verstaan heb; en hoewel ik alle geloof heb, opdat ik bergen zou kunnen verwijderen, maar geen liefde heb, ben ik niets.

— Anonymous, Holy Bible: The New King James Version


Beloved, let us love one another, because love is from God; everyone one who loves is born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, for God is love.

NL: Geliefden, laat ons elkaar liefhebben, want liefde is van God; een ieder die liefheeft is geboren uit God en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

— Anonymous, The New Testament


You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world.(Matthew 5:14, The Message)

NL: J

— Anonymous, The Message Remix


The power of God is with you at all times; through the activities of mind, senses, breathing, and emotions; and is constantly doing all the work using you as a mere instrument.

NL: De kracht van God is te allen tijde bij jullie; door de activiteiten van geest, zintuigen, ademhaling en emoties; en is voortdurend bezig al het werk te doen dat jullie als louter instrument gebruikt.

— Anonymous, Bhagavad Gita: El Canto del Senor


Above all else, guard your heart for it affects everything else you do.

NL: Bewaak vooral je hart, want het beïnvloedt al het andere dat je doet.

— Anonymous, Holy Bible: New International Version


Whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

NL: Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten.

— Anonymous, Holy Bible: King James Version


Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that some have entertained angels without knowing it.

NL: Vergeet niet om gastvrijheid te tonen aan vreemden, want door dat te doen hebben sommigen engelen vermaakt zonder het te weten.

— Anonymous, Holy Bible: King James Version


The immature think that knowledge and action are different, but the wise see them as the same.

NL: De onvolwassenen denken dat kennis en actie anders zijn, maar de wijzen zien ze als hetzelfde.

— Anonymous, Bhagavad Gita: El Canto del Senor


For the senses wander, and when one lets the mind follow them, it carries wisdom away like a windblown ship on the waters.

NL: Want de zinnen dwalen, en wanneer men de geest hen laat volgen, draagt het wijsheid weg als een windend schip op het water.

— Anonymous, The Bhagavad Gita


The fool who knows his folly Becomes wise by that fact.But the fool who thinks he’s wise – He’s called ‘a fool’ indeed!

NL: De dwaas die zijn dwaasheid kent wordt daardoor wijs.Maar de dwaas die denkt dat hij wijs is – hij wordt inderdaad ‘een dwaas’ genoemd!

— Anonymous, The Dhammapada


Wisdom is justified by all her children.Luke 7:35

NL: Wijsheid wordt gerechtvaardigd door al haar kinderen.Lucas 7:35

— Anonymous, Holy Bible: New International Version


End of a matter is better than its beginning

NL: Einde van een zaak is beter dan het begin.

— Anonymous, Holy Bible: King James Version


My story is of such marvel that if it were written with a needle on the corner of an eye, it would yet serve as a lesson to those who seek wisdom.

NL: Mijn verhaal is zo wonderlijk dat als het geschreven zou worden met een naald op de hoek van een oog, het toch zou dienen als een les voor degenen die wijsheid zoeken.

— Anonymous, The Arabian Nights


A spoon does not know the taste of soup, nor a learned fool the taste of wisdom.

NL: Een lepel kent de smaak van soep niet, noch een geleerde dwaas de smaak van wijsheid.

— Anonymous


It’s difficult being an intellectual in a bread and butter sort of town.

NL: Het is moeilijk om een intellectueel te zijn in een brood en boter soort stad.

— Anonymous


Men brave and generous live the best lives, seldom will they sorrow; then there are fools, afraid of everything, who grumble instead of giving.

NL: Mannen dapper en genereus leven het beste leven, zelden zullen ze verdriet hebben; dan zijn er dwazen, bang voor alles, die mopperen in plaats van te geven.

— Anonymous, The Poetic Edda


When an ordinary man attains knowledge, he is a sage; when a sage attains understanding, he is an ordinary man

NL: Wanneer een gewone mens kennis bereikt, is hij een wijze; wanneer een wijze begrip bereikt, is hij een gewone man

— Anonymous


Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.

NL: Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden.

— Anonymous, Holy Bible: King James Version


He has one in a million chance of being with her, yet he dreams about that single chance every night.

NL: Hij heeft een kans van één op een miljoen om bij haar te zijn, maar hij droomt elke nacht over die ene kans.

— Anonymous


Don’t compare your story to a movie or a book because it is written by a script writer and yours by God

NL: Vergelijk je verhaal niet met een film of een boek omdat het geschreven is door een scriptschrijver en het jouwe door God

— Anonymous


If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.

NL: Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten; als hij dorst heeft, geef hem dan iets te drinken. Door dit te doen, zul je brandende kolen op zijn hoofd stapelen.

— Anonymous, Holy Bible: King James Version


Impossible only means that you haven’t found the solution yet

NL: Onmogelijk betekent alleen dat je de oplossing nog niet hebt gevonden.

— Anonymous


Whoever treads a path seeking knowledge, Allah will make easy for him the path to Paradise.”(reported by Ibn Majah and others, fulfilling the conditions of Imam al Bukhari and Imam Muslim)

NL: En wie een weg bewandelt om kennis te zoeken: voorwaar, Allah zal voor hem de weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.”(gerapporteerd door Ibn Majah en anderen, die voldoen aan de voorwaarden van Imam al Bukhari en Imam Moslim)

— Anonymous