Anne Rice quotes | 13 quotes van Anne Rice

Ben je op zoek naar een Anne Rice quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Anne Rice quotes. Veel leesplezier!

Anne Rice quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Anne Rice verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Anne Rice quotes:

I never lie,” I said offhand. “At least not to those I don’t love.

NL: Ik lieg nooit,” zei ik uit de hand. “Tenminste niet voor degenen die ik niet liefheb.

— Anne Rice, The Vampire Lestat


Oh to have you with me, to have you here, not to be alone, but to be with you, my beauty, you of all souls! You.

NL: Oh om jou bij mij te hebben, om jou hier te hebben, niet om alleen te zijn, maar om bij jou te zijn, mijn schoonheid, jullie van alle zielen! Jij.

— Anne Rice, Pandora


It was as if when I looked into his eyes I was standing alone on the edge of the world…on a windswept ocean beach. There was nothing but the soft roar of the waves.

NL: Het was alsof toen ik in zijn ogen keek… ik alleen stond op de rand van de wereld… op een winderig oceaanstrand. Er was niets anders dan het zachte gebrul van de golven.

— Anne Rice, Interview with the Vampire


The world changes, we do not, therein lies the irony that kills us.

NL: De wereld verandert, wij niet, daarin ligt de ironie die ons doodt.

— Anne Rice, Interview with the Vampire


I was good and bad, but never wicked.

NL: Ik was goed en slecht, maar nooit slecht.

— Anne Rice


The Maker offers us creation itself as proof of his greatness.

NL: De Maker biedt ons de schepping zelf als bewijs van zijn grootheid.

— Anne Rice, Prince Lestat and the Realms of Atlantis


Would that death were like this. Would that one would sleep and sleep and sleep forever.

NL: Was de dood maar zo. Zou die voor altijd slapen, slapen en slapen.

— Anne Rice


And books, they offer one hope — that a whole universe might open up from between the covers, and falling into that universe, one is saved.

NL: En boeken bieden één hoop — dat een heel universum zich zou kunnen openen tussen de covers, en in dat universum zou vallen, één is gered.

— Anne Rice, Blackwood Farm


Oh Lestat, you deserved everything that’s ever happened to you. You better not die. You might actually go to hell.

NL: Lestat, je verdiende alles wat je ooit is overkomen. Je kunt maar beter niet sterven. Je zou echt naar de hel kunnen lopen.

— Anne Rice, The Vampire Lestat


Merciful death. How you love your precious guilt

NL: Barmhartige dood. Wat hou je van je kostbare schuldgevoel.

— Anne Rice


The spirit who inhabits her animates us all. Destroy the host, you destroy the power. The young die first; the old wither slowly; the eldest perhaps would go last. But she is the Queen of the Damned, and the Damned can’t live without her.

NL: De geest die haar bewoont, animeert ons allemaal. Vernietig de gastheer, vernietig de macht. De jongen sterven eerst; de oude verwelkt langzaam; de oudste zou misschien als laatste gaan. Maar zij is de Koningin der Verdoemden, en de Verdoemden kunnen niet zonder haar.

— Anne Rice, The Queen of the Damned


I was just walking around saying “We’re all gonna die!” I never got over it. I went to class, I did what I had to do, but I was a gibbering idiot. It never went away. I never again felt the same way about life and death.

NL: Ik liep maar wat rond en zei: “We gaan allemaal dood!” Ik ben er nooit overheen gekomen. Ik ging naar de les, ik deed wat ik moest doen, maar ik was een brabbelende idioot. Het is nooit weggegaan. Ik heb nooit meer hetzelfde gevoeld over leven en dood.

— Anne Rice


Maybe a new religion will rise now. Maybe without it, man will crumble in cynicism and selfishness because he really needs his gods.

NL: Misschien zal er nu een nieuwe religie ontstaan. Misschien zal de mens zonder dat instorten in cynisme en egoïstischheid omdat hij echt zijn goden nodig heeft.

— Anne Rice, The Vampire Lestat