Anne Lamott quotes | 11 quotes van Anne Lamott

Ben je op zoek naar een Anne Lamott quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Anne Lamott quotes. Veel leesplezier!

Anne Lamott quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Anne Lamott verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Anne Lamott quotes:

I don’t remember who said this, but there really are places in the heart you don’t even know exist until you love a child.

NL: Ik weet niet meer wie dit zei, maar er zijn echt plaatsen in het hart die je niet eens kent, totdat je van een kind houdt.

— Anne Lamott, Operating Instructions: A Journal of My Son’s First Year


Hope is not about proving anything. It’s about choosing to believe this one thing, that love is bigger than any grim, bleak shit anyone can throw at us.

NL: Hoop gaat niet over bewijzen. Het gaat over het kiezen om dit ene ding te geloven, dat liefde groter is dan elke grimmige, sombere shit die iemand naar ons kan gooien.

— Anne Lamott, Plan B: Further Thoughts on Faith


It’s good to do uncomfortable things. It’s weight training for life.

NL: Het is goed om ongemakkelijke dingen te doen. Het is gewichtstraining voor het leven.

— Anne Lamott, Plan B: Further Thoughts on Faith


Your problem is how you are going to spend this one and precious life you have been issued. Whether you’re going to spend it trying to look good and creating the illusion that you have power over circumstances, or whether you are going to taste it, enjoy it and find out the truth about who you are.

NL: Jullie probleem is hoe jullie dit ene en kostbare leven gaan doorbrengen dat jullie hebben gekregen. Of je het nu gaat uitgeven om er goed uit te zien en de illusie te creëren dat je macht hebt over omstandigheden, of of je het gaat proeven, geniet ervan en ontdek de waarheid over wie je bent.

— Anne Lamott


Laughter is carbonated holiness.

NL: Gelach is carbonaat heiligheid.

— Anne Lamott


I think joy and sweetness and affection are a spiritual path. We’re here to know God, to love and serve God, and to be blown away by the beauty and miracle of nature. You just have to get rid of so much baggage to be light enough to dance, to sing, to play. You don’t have time to carry grudges; you don’t have time to cling to the need to be right.

NL: Ik denk dat vreugde en zoetheid en genegenheid een spiritueel pad zijn. We zijn hier om God te kennen, om God te liefhebben en te dienen, en om weggeblazen te worden door de schoonheid en het wonder van de natuur. Je moet zoveel bagage wegdoen om licht genoeg te zijn om te dansen, te zingen, te spelen. Je hebt geen tijd om wrok te koesteren; je hebt geen tijd om je vast te klampen aan de noodzaak om gelijk te hebben.

— Anne Lamott


…most of the time, all you have is the moment, and the imperfect love of the people around you.

NL: …het grootste deel van de tijd, alles wat je hebt is het moment, en de onvolmaakte liefde van de mensen om je heen.

— Anne Lamott, Traveling Mercies: Some Thoughts on Faith


You can safely assume you’ve created God in your own image when it turns out that God hates all the same people you do.

NL: Je kunt er veilig van uitgaan dat je God hebt geschapen naar je eigen beeld als blijkt dat God dezelfde mensen haat als jij.

— Anne Lamott


Bird by bird buddy. Just take it bird by bird.

NL: Bird by Bird Buddy. Neem het vogel voor vogel.

— Anne Lamott, Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life


Rituals are a good signal to your unconscious that it is time to kick in.

NL: Rituelen zijn een goed signaal voor je onbewuste dat het tijd is om in te trappen.

— Anne Lamott


I want people who write to crash or dive below the surface, where life is so cold and confusing and hard to see.Your anger and damage and grief are the way to the truth.

NL: Ik wil dat mensen die schrijven om te crashen of te duiken onder de oppervlakte, waar het leven is zo koud en verwarrend en moeilijk te zien.Uw woede en schade en verdriet zijn de weg naar de waarheid.

— Anne Lamott, Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life