Anne Frank quotes | 13 quotes van Anne Frank

Ben je op zoek naar een Anne Frank quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Anne Frank quotes. Veel leesplezier!

Anne Frank quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Anne Frank verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Anne Frank quotes:

How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.

NL: Hoe mooi is het dat niemand één moment hoeft te wachten voordat hij de wereld begint te verbeteren.

— Anne Frank, Anne Frank’s Tales from the Secret Annex


Paper is more patient than man.

NL: Papier is geduldiger dan de mens.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


I don’t think of all the misery, but of the beauty that still remains.

NL: Ik denk niet aan alle ellende, maar aan de schoonheid die nog over is.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


Parents can only give good advice or put them on the right paths, but the final forming of a person’s character lies in their own hands.

NL: Ouders kunnen alleen maar goed advies geven of ze op de juiste paden zetten, maar de uiteindelijke vorming van het karakter van een persoon ligt in hun eigen handen.

— Anne Frank


Because paper has more patience than people.

NL: Omdat papier meer geduld heeft dan mensen.

— Anne Frank


In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit.

NL: Op de lange termijn is het scherpste wapen van alles een vriendelijke en zachte geest.

— Anne Frank, The Diary of Anne Frank


I’ve learned one thing: you can only really get to know a person after a row. Only then can you judge their true character!

NL: Ik heb één ding geleerd: je kunt pas echt iemand leren kennen na een ruzie. Alleen dan kun je hun ware karakter beoordelen!

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


The best remedy for those who are afraid, lonely or unhappy is to go outside, somewhere where they can be quite alone with the heavens, nature and God.

NL: De beste remedie voor degenen die bang, eenzaam of ongelukkig zijn is om naar buiten te gaan, ergens waar ze heel alleen kunnen zijn met de hemelen, de natuur en God.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


There’s only one rule you need to remember: laugh at everything and foget everybody else! It sound egotistical, but it’s actually the only cure for those suffering from self-pity.

NL: Er is maar één regel die je moet onthouden: lachen om alles en iedereen in de war brengen! Het klinkt egoïstisch, maar het is eigenlijk de enige remedie voor mensen die lijden aan zelfmedelijden.

— Anne Frank, The Diary of Anne Frank


Whoever is happy will make others happy.

NL: Wie gelukkig is, zal anderen gelukkig maken.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


Riches can all be lost, but that happiness in your own heart can only be veiled, and it will bring you happiness again, as long as you live.

NL: Rijkdom kan allemaal verloren gaan, maar dat geluk in je eigen hart kan alleen maar gesluierd worden, en het zal je weer geluk brengen, zolang je leeft.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


It’s really a wonder that I haven’t dropped all my ideals, because they seem so absurd and impossible to carry out. Yet I keep them, because in spite of everything, I still believe that people are really good at heart.

NL: Het is echt een wonder dat ik niet al mijn idealen heb laten vallen, want ze lijken zo absurd en onmogelijk om uit te voeren. Toch hou ik ze, want ondanks alles, geloof ik nog steeds dat mensen echt goed van hart zijn.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl


It’s difficult in times like these: ideals, dreams and cherished hopes rise within us, only to be crushed by grim reality. It’s a wonder I haven’t abandoned all my ideals, they seem so absurd and impractical. Yet I cling to them because I still believe, in spite of everything, that people are truly good at heart.

NL: Het is moeilijk in tijden als deze: idealen, dromen en gekoesterde hoop rijzen in ons op, alleen om verpletterd te worden door grimmige realiteit. Het is een wonder dat ik niet al mijn idealen heb opgegeven, ze lijken zo absurd en onpraktisch. Toch klamp ik me aan hen vast omdat ik ondanks alles nog steeds geloof dat mensen echt goed van hart zijn.

— Anne Frank, The Diary of a Young Girl