Ann Brashares quotes | 25 quotes van Ann Brashares

Ben je op zoek naar een Ann Brashares quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ann Brashares quotes. Veel leesplezier!

Ann Brashares quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ann Brashares verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ann Brashares quotes:

Parents were the only ones obligated to love you from the rest of the world you had to earn it.

NL: Ouders waren de enigen die verplicht waren om van je te houden van de rest van de wereld die je moest verdienen.

— Ann Brashares, Forever in Blue: The Fourth Summer of the Sisterhood


When you feel someone else’s pain and joy as powerfully as if it were your own, then you know you really loved them.

NL: Als je de pijn en vreugde van iemand anders zo krachtig voelt alsof het van jezelf was, dan weet je dat je echt van ze hield.

— Ann Brashares, Girls in Pants: The Third Summer of the Sisterhood


Love who you love while you have them. That’s all you can do. Let them go when you must. If you know how to love, you’ll never run out.

NL: Hou van wie je houdt terwijl je ze hebt. Dat is alles wat je kunt doen. Laat ze gaan als het moet. Als je weet hoe je moet liefhebben, loop je nooit weg.

— Ann Brashares, My Name Is Memory


Let me love you, but don’t love me back. Do love me and let me hate you for a while. Let me feel like I have some control, because I know I never do.

NL: Laat me van je houden, maar hou ook niet van mij. Hou van me en laat me je een tijdje haten. Laat me voelen alsof ik controle heb, want ik weet dat ik dat nooit doe.

— Ann Brashares


Love demands everything, they say, but my love demands only this: that no matter what happens or how long it takes, you`ll keep faith in me, you`ll remember who we are, and you`ll never feel despair.

NL: Liefde eist alles, zeggen ze, maar mijn liefde eist alleen dit: dat wat er ook gebeurt of hoe lang het ook duurt, je zult vertrouwen in mij houden, je zult je herinneren wie we zijn, en je zult nooit wanhoop voelen.

— Ann Brashares, My Name Is Memory


some people fall in love over and over again while some people can only do it once.

NL: Sommige mensen worden steeds weer verliefd, terwijl sommige mensen het maar één keer kunnen doen.

— Ann Brashares, Forever in Blue: The Fourth Summer of the Sisterhood


You know what the secret is? It’s so simple. We love one another. We’re nice to one another. Do you know how rare that is? – Carmen

NL: Weet je wat het geheim is? Het is zo simpel. We houden van elkaar. We zijn aardig tegen elkaar. Weet je hoe zeldzaam dat is? – Carmen.

— Ann Brashares, The Sisterhood of the Traveling Pants


He wanted to take his love back from her so badly. The old techniques didn’t work anymore. In fact, they’d never worked. How do you stop loving someone? It was one of the world’s more brutal mysteries. The more you tried, the less it worked.

NL: Hij wilde z’n liefde zo graag van haar afpakken. De oude technieken werkten niet meer. In feite hadden ze nooit gewerkt. Hoe stop je met van iemand te houden? Het was een van de meest wrede mysteries ter wereld. Hoe meer je probeerde, hoe minder het werkte.

— Ann Brashares


She knew whose love she doubted. It wasn’t her parents’ and it wasn’t her friends: It was her own.

NL: Ze wist wiens liefde ze twijfelde. Het waren niet haar ouders en haar vrienden niet: het waren haar eigen vrienden.

— Ann Brashares, Forever in Blue: The Fourth Summer of the Sisterhood


He loved her for being so beautiful, and he hated her for it. He loved how she put shiny stuff on her lips for him, and he also reviled her for it. He wanted her to walk home alone, and he wanted to run after her and grab her up before she could take another step.

NL: Hij hield van haar omdat ze zo mooi was, en daarom haatte hij haar. Hij hield ervan hoe ze glanzend spul op haar lippen deed voor hem, en hij plaagde haar er ook voor. Hij wilde dat ze alleen naar huis liep, en hij wilde achter haar aan rennen en haar oppakken voordat ze nog een stap kon zetten.

— Ann Brashares


She thought she was independent and strong, but she got one small taste of love and she was hungrier than anyone. She was ravenous.

NL: Ze dacht dat ze onafhankelijk en sterk was, maar ze kreeg een kleine smaak van liefde en ze was hongeriger dan wie dan ook. Ze was uitgehongerd.

— Ann Brashares, Girls in Pants: The Third Summer of the Sisterhood


You have been with me from the very first life. You are my first memory every time, the single thread in all of my lives. It`s you who makes me a person.

NL: Je bent vanaf het allereerste leven bij me geweest. Je bent mijn eerste herinnering elke keer, de enige draad in mijn hele leven. Jij maakt van mij een persoon.

— Ann Brashares, My Name Is Memory


I’m afraid of time… I mean, I’m afraid of not having enough time. Not enough time to understand people, how they really are, or to be understood myself. I’m afraid of the quick judgements or mistakes everybody makes. You can’t fix them without time. I’m afraid of seeing snapshots, not movies.

NL: Ik ben bang voor de tijd… Ik bedoel, ik ben bang dat ik niet genoeg tijd heb. Niet genoeg tijd om mensen te begrijpen, hoe ze echt zijn, of om zelf begrepen te worden. Ik ben bang voor de snelle oordelen of fouten die iedereen maakt. Je kunt ze niet repareren zonder tijd. Ik ben bang om snapshots te zien, geen films.

— Ann Brashares


When she is happy, she can’t stop talking, when she is sad she doesn’t say a word.

NL: Als ze gelukkig is, kan ze niet stoppen met praten, als ze verdrietig is zegt ze geen woord.

— Ann Brashares, Girls in Pants: The Third Summer of the Sisterhood


You couldn’t erase the past. You couldn’t even change it. But sometimes life offered you the opportunity to put it right.

NL: Je kon het verleden niet wissen. Je kon het niet eens veranderen. Maar soms bood het leven je de kans om het recht te zetten.

— Ann Brashares, Girls in Pants: The Third Summer of the Sisterhood


Lena knew she had spent too much of her life in a state of passive dread, just waiting for something bad to happen. In a life like that, relief was as close as you got to happiness.

NL: Lena wist dat ze te veel van haar leven had doorgebracht in een staat van passieve angst, wachtend op iets slechts om te gebeuren. In zo’n leven was opluchting net zo goed als geluk.

— Ann Brashares, The Second Summer of the Sisterhood


Try, reach, want, and you may fall. But even if you do, you might be okay anyway. If you don’t try, you save nothing, because you might as well be dead.

NL: Probeer, grijp, wil, en je kan vallen. Maar zelfs als je dat doet, ben je misschien toch oké. Als je het niet probeert, red je niets, want je kunt net zo goed dood zijn.

— Ann Brashares, Girls in Pants: The Third Summer of the Sisterhood


Time is what keeps things from happening all at once.

NL: Tijd is wat ervoor zorgt dat dingen niet allemaal tegelijk gebeuren.

— Ann Brashares, The Sisterhood of the Traveling Pants


I was supposed to write a romantic comedy, but my characters broke up.

NL: Ik moest een romantische komedie schrijven, maar mijn personages gingen uit elkaar.

— Ann Brashares, The Second Summer of the Sisterhood


A loving soul was always more beautiful over the long haul, but actual prettiness was fleeting.

NL: Een liefdevolle ziel was altijd mooier over de lange afstand, maar de eigenlijke schoonheid was vluchtig.

— Ann Brashares, My Name Is Memory


Maybe the truth is, there’s a little bit of loser in all of us. Being happy isn’t having everything in your life be perfect. Maybe it’s about stringing together all the little things.

NL: Misschien is de waarheid, er zit een beetje loser in ons allemaal. Gelukkig zijn is niet alles in je leven perfect hebben. Misschien gaat het om het samenspannen van alle kleine dingen.

— Ann Brashares, The Sisterhood of the Traveling Pants


Sex could be a blissful communion,. But it could also be a weapon, and its absence, sometimes, was required for the establishment of peace.

NL: Seks kan een zalige communie zijn. Maar het zou ook een wapen kunnen zijn, en de afwezigheid ervan, soms, was nodig voor het tot stand brengen van vrede.

— Ann Brashares, Girls in Pants: The Third Summer of the Sisterhood


She didn’t open the envelope until she’d gotten to the bus station and needed to pay for her ticket. He hadn’t given her the thousand dollars she’d asked for-he’d given her ten thousand.

NL: Ze opende de envelop pas toen ze bij het busstation was en haar kaartje moest betalen. Hij had haar niet de duizend dollar gegeven waar ze om had gevraagd. Hij had haar tienduizend gegeven.

— Ann Brashares, Sisterhood Everlasting


It was like a dream you might have after death in which lost people came back to life, your friends loved you again no matter what you had done, and your failures were unaccountably forgiven.

NL: Het was als een droom die je zou kunnen hebben na de dood waarin verloren mensen weer tot leven kwamen, je vrienden weer van je hielden, ongeacht wat je had gedaan, en je mislukkingen waren onverklaarbaar vergeven.

— Ann Brashares, Sisterhood Everlasting


If you are distant and misanthropic, selfish or cruel, you will find yourself alone in life and death.

NL: Als je afstandelijk en misantropisch, egoïstisch of wreed bent, zul je jezelf alleen bevinden in leven en dood.

— Ann Brashares