Anaïs Nin quotes | 32 quotes van Anaïs Nin

Ben je op zoek naar een Anaïs Nin quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Anaïs Nin quotes. Veel leesplezier!

Anaïs Nin quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Anaïs Nin verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Anaïs Nin quotes:

Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings.

NL: Liefde sterft nooit een natuurlijke dood. Het sterft omdat we niet weten hoe we de bron moeten aanvullen. Het sterft van blindheid en fouten en verraad. Het sterft van ziektes en wonden; het sterft van vermoeidheid, van verwelkingen, van kwellingen.

— Anaïs Nin


Throw your dreams into space like a kite, and you do not know what it will bring back, a new life, a new friend, a new love, a new country.

NL: Gooi je dromen in de ruimte als een vlieger, en je weet niet wat het zal terugbrengen, een nieuw leven, een nieuwe vriend, een nieuwe liefde, een nieuw land.

— Anaïs Nin


Anxiety is love’s greatest killer. It makes others feel as you might when a drowning man holds on to you. You want to save him, but you know he will strangle you with his panic.

NL: Angst is de grootste moordenaar van de liefde. Het geeft anderen het gevoel zoals je zou kunnen als een verdrinkende man je vasthoudt. Je wilt hem redden, maar je weet dat hij je zal wurgen met zijn paniek.

— Anaïs Nin


Everything with me is either worship and passion or pity and understanding. I hate rarely, though when I hate, I hate murderously. For example now, I hate the bank and everything connected with it. I also hate Dutch paintings, penis-sucking, parties, and cold rainy weather. But I am much more preoccupied with loving.

NL: Alles met mij is aanbidding en passie of medelijden en begrip. Ik haat zelden, maar als ik haat, haat ik moordlustig. Bijvoorbeeld, ik haat de bank en alles wat ermee te maken heeft. Ik haat ook Nederlandse schilderijen, peniszuigen, feestjes en koud regenweer. Maar ik ben veel meer bezig met liefde.

— Anaïs Nin, Henry and June: From “A Journal of Love”–The Unexpurgated Diary of Anaïs Nin


What I cannot love, I overlook.

NL: Wat ik niet kan liefhebben, zie ik over het hoofd.

— Anaïs Nin


Only the united beat of sex and heart together can create ecstasy.

NL: Alleen de verenigde slag van seks en hart samen kan ecstasy creëren.

— Anaïs Nin, Delta of Venus


When your beauty struck me, it dissolved me. Deep down, I am not different from you. I dreamed you, I wished for your existence. I see in you that part of me which is you. I surrender my sincerity because if I love you it means we share the same fantasies, we share the same madness.

NL: Toen je schoonheid me trof, loste het me op. Diep van binnen ben ik niet anders dan jij. Ik heb je gedroomd, ik wenste je bestaan. Ik zie in jou dat deel van mij dat jij bent. Ik geef mijn oprechtheid op, want als ik van je hou… betekent dat dat we dezelfde fantasieën delen… we dezelfde waanzin delen.

— Anaïs Nin


I have such a fear of finding another like myself, and such a desire to find one! I am so utterly lonely, but I also have such a fear that my isolation be broken through, and I no longer be the head and ruler of my universe.

NL: Ik heb zo’n angst om een ander zoals ik te vinden, en zo’n verlangen om er een te vinden! Ik ben zo eenzaam, maar ik ben ook zo bang dat mijn isolement wordt doorbroken, en ik ben niet langer het hoofd en heerser van mijn universum.

— Anaïs Nin, House of Incest


I reserve the right to love many different people at once, and to change my prince often.

NL: Ik behoudt me het recht voor om veel verschillende mensen tegelijk lief te hebben en mijn prins vaak te veranderen.

— Anaïs Nin


I am lonely, yet not everybody will do. I don’t know why, some people fill the gaps and others emphasize my loneliness.

NL: Ik ben eenzaam, maar niet iedereen zal dat doen. Ik weet niet waarom, sommige mensen vullen de gaten en anderen benadrukken mijn eenzaamheid.

— Anaïs Nin


Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

NL: Het leven krimpt of breidt zich uit in verhouding tot je moed.

— Anaïs Nin


We do not grow absolutely, chronologically. We grow sometimes in one dimension, and not in another; unevenly. We grow partially. We are relative. We are mature in one realm, childish in another. The past, present, and future mingle and pull us backward, forward, or fix us in the present. We are made up of layers, cells, constellations.

NL: We groeien niet absoluut, chronologisch. We groeien soms in een dimensie, en niet in een andere; ongelijkmatig. We groeien gedeeltelijk. We zijn familie. We zijn volwassen in het ene rijk, kinderachtig in het andere. Het verleden, het heden en de toekomst mengen ons en trekken ons terug, vooruit, of maken ons in het heden. We bestaan uit lagen, cellen, sterrenbeelden.

— Anaïs Nin


Luxury is not a necessity to me, but beautiful and good things are.

NL: Luxe is geen noodzaak voor mij, maar mooie en goede dingen wel.

— Anaïs Nin


I don’t really want to become normal, average, standard. I want merely to gain in strength, in the courage to live out my life more fully, enjoy more, experience more. I want to develop even more original and more unconventional traits

NL: Ik wil niet echt normaal, gemiddeld, standaard worden. Ik wil alleen maar kracht winnen, in de moed om mijn leven vollediger te leven, meer te genieten, meer te ervaren. Ik wil nog originelere en meer onconventionele eigenschappen ontwikkelen

— Anaïs Nin, The Diary of Anaïs Nin, Vol. 1: 1931-1934


Dreams are necessary to life.

NL: Dromen zijn noodzakelijk voor het leven.

— Anaïs Nin


All those who try to unveil the mysteries always have tragic lives. At the end they are always punished.

NL: Al degenen die de mysteries proberen te onthullen hebben altijd tragische levens. Op het einde worden ze altijd gestraft.

— Anaïs Nin


I must be a mermaid, Rango. I have no fear of depths and a great fear of shallow living.

NL: Ik moet een zeemeermin zijn, Rango. Ik heb geen angst voor diepten en een grote angst voor ondiep leven.

— Anaïs Nin


We travel, some of us forever, to seek other states, other lives, other souls.

NL: We reizen, sommigen van ons voor altijd, om andere staten, andere levens, andere zielen te zoeken.

— Anaïs Nin, The Diary of Anaïs Nin, Vol. 7: 1966-1974


Do not seek the because – in love there is no because, no reason, no explanation, no solutions.

NL: Zoek niet het omdat – in liefde is er geen omdat, geen reden, geen uitleg, geen oplossingen.

— Anaïs Nin, Henry And June


Music melts all the separate parts of our bodies together.

NL: Muziek smelt alle delen van ons lichaam samen.

— Anaïs Nin


There are two ways to reach me: by way of kisses or by way of the imagination. But there is a hierarchy: the kisses alone don’t work.

NL: Er zijn twee manieren om mij te bereiken: door middel van kussen of door middel van de verbeelding. Maar er is een hiërarchie: de kussen alleen werken niet.

— Anaïs Nin, Henry And June


She lacks confidence, she craves admiration insatiably. She lives on the reflections of herself in the eyes of others. She does not dare to be herself.

NL: Ze heeft geen zelfvertrouwen, ze hunkert onverzadigbaar naar bewondering. Ze leeft op de reflecties van zichzelf in de ogen van anderen. Ze durft niet zichzelf te zijn.

— Anaïs Nin


The dream was always running ahead of me. To catch up, to live for a moment in unison, was the miracle.

NL: De droom liep me altijd voor. Inhalen, een moment samen leven, was het wonder.

— Anaïs Nin


Living never wore one so much as the effort not to live.

NL: Leven droeg er nog nooit zo een als de moeite om niet te leven.

— Anaïs Nin


When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons.

NL: Wanneer we blindelings een religie aannemen, een politiek systeem, een literair dogma, worden we automaten.

— Anaïs Nin, The Diary of Anaïs Nin, Vol. 4: 1944-1947


One discovers that destiny can be diverted, that one does not have to remain in bondage to the first wax imprint made on childhood sensibilities. Once the deforming mirror has been smashed, there is a possibility of wholeness. There is a possibility of joy.

NL: Men ontdekt dat het lot kan worden afgeleid, dat men niet hoeft te blijven in gebondenheid aan de eerste was afdruk gemaakt op de gevoeligheden van de kindertijd. Zodra de vervormde spiegel is verbrijzeld, is er een mogelijkheid van heelheid. Er is een mogelijkheid van vreugde.

— Anaïs Nin


What can I do with my happiness? How can I keep it, conceal it, bury it where I may never lose it? I want to kneel as it falls over me like rain, gather it up with lace and silk, and press it over myself again.

NL: Wat kan ik doen met mijn geluk? Hoe kan ik het bewaren, verbergen, begraven waar ik het nooit kan verliezen? Ik wil knielen als het over me valt als regen, verzamel het met kant en zijde, en druk het weer over mezelf.

— Anaïs Nin, Henry & June


He was now in that state of fire that she loved. She wanted to be burnt.

NL: Hij was nu in die staat van vuur waar ze van hield. Ze wilde verbrand worden.

— Anaïs Nin, Delta of Venus


There is a perfection in everything that cannot be owned.

NL: Er is een perfectie in alles wat niet in eigendom kan zijn.

— Anaïs Nin, Delta of Venus


But my faith seems naive, at least today. Maybe tomorrow I can believe again.

NL: Maar mijn geloof lijkt naïef, tenminste vandaag. Misschien kan ik morgen weer geloven.

— Anaïs Nin


People living deeply have no fear of death.

NL: Mensen die diep leven hebben geen angst voor de dood.

— Anaïs Nin


I’m restless. Things are calling me away. My hair is being pulled by the stars again.

NL: Ik ben rusteloos. Dingen roepen me weg. Mijn haar wordt weer door de sterren getrokken.

— Anaïs Nin