Amy Leigh Mercree quotes | 318 quotes van Amy Leigh Mercree

Ben je op zoek naar een Amy Leigh Mercree quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Amy Leigh Mercree quotes. Veel leesplezier!

Amy Leigh Mercree quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Amy Leigh Mercree verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Amy Leigh Mercree quotes:

Embrace wisdom and relentlessly pursue joy, and you can live agelessly.

NL: Omarm wijsheid en volhardend in vreugde, en je kunt eeuwig leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I embrace my experience and value my wisdom.

NL: Ik omarm mijn ervaring en waardeer mijn wijsheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Celebrate who you are in your deepest heart. Love yourself and the world will love you.

NL: Vier wie je bent in je diepste hart. Hou van jezelf en de wereld zal van je houden.

— Amy Leigh Mercree


Self love is the elixir of an immortal heart.

NL: Zelfliefde is het elixer van een onsterfelijke hart.

— Amy Leigh Mercree


Kindness can transform someone’s dark moment with a blaze of light. You’ll never know how much your caring matters. Make a difference for another today.

NL: Vriendelijkheid kan iemands duistere moment transformeren met een vuur van licht. Je zult nooit weten hoe belangrijk je zorg is. Maak een verschil voor een andere vandaag.

— Amy Leigh Mercree


What if it becomes less about how we look and more about how much we care? What if it becomes less about how much money we earn and more about how much we share our good fortune? Imagine a world where who we are in our hearts is the ultimate status symbol.

NL: Wat als het minder wordt over hoe we eruit zien en meer over hoeveel we geven? Wat als het minder wordt over hoeveel geld we verdienen en meer over hoeveel we ons geluk delen? Stel je een wereld voor waar wie we zijn in ons hart het ultieme statussymbool is.

— Amy Leigh Mercree


Accept yourself: flaws, quirks, talents, secret thoughts, all of it, and experience true liberation.

NL: Accepteer jezelf: gebreken, eigenaardigheden, talenten, geheime gedachten, alles, en ervaar ware bevrijding.

— Amy Leigh Mercree


Unconditional love is the greatest gift we can ever give.

NL: Onvoorwaardelijke liefde is het grootste geschenk dat we ooit kunnen geven.

— Amy Leigh Mercree


One woman filled with self love and self acceptance is a model more super than any cover girl.

NL: Een vrouw gevuld met zelfliefde en zelfacceptatie is een model dat meer super is dan elk cover meisje.

— Amy Leigh Mercree


Your dreams are worth it. Persevere. Your focus is your power. Harness it.

NL: Je dromen zijn het waard. Volharden. Jouw focus is jouw kracht. Maak er gebruik van.

— Amy Leigh Mercree


Dig deep and empower yourself today. Stand in your inner strength. Be uniquely you.

NL: Graaf diep en geef jezelf kracht vandaag. Ga in je innerlijke kracht staan. Wees uniek als jij.

— Amy Leigh Mercree


Happiness is a choice. Peace is a state of mind. Both are free!

NL: Geluk is een keuze. Vrede is een gemoedstoestand. Ze zijn allebei vrij.

— Amy Leigh Mercree


Celebrate true friends. They are a part of you that always sparkles.

NL: Vier echte vrienden. Ze zijn een deel van je dat altijd schittert.

— Amy Leigh Mercree


An empowered heart is one filled with self love.

NL: Een sterk hart is een hart gevuld met zelfliefde.

— Amy Leigh Mercree


Having the life of your dreams is simple: make conscious choices.

NL: Het leven van je dromen hebben is eenvoudig: bewuste keuzes maken.

— Amy Leigh Mercree


A child’s giggle is worth one hundred pounds of gold.

NL: Het gegiechel van een kind is honderd pond goud waard.

— Amy Leigh Mercree


Share, care, hug like a bear.

NL: Delen, zorgen, knuffelen als een beer.

— Amy Leigh Mercree


I’d rather be interesting, original, & unique then follow the pack. Revel in who you truly are & be liberated!

NL: Ik ben liever interessant, origineel, & uniek dan volg de roedel. Geniet van wie je werkelijk bent en word bevrijd!

— Amy Leigh Mercree


Deeply respecting yourself is the first step toward having a deep respect for others.

NL: Het diep respecteren van jezelf is de eerste stap in de richting van een diep respect voor anderen.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Daily love and kindness are the path to a happy life.

NL: Dagelijkse liefde en vriendelijkheid zijn de weg naar een gelukkig leven.

— Amy Leigh Mercree


Create your best life with your consciously chosen thoughts, words, and actions.

NL: Creëer je beste leven met je bewust gekozen gedachten, woorden en acties.

— Amy Leigh Mercree


Love yourself, even a little bit each day, and your life will bloom into infinite joy.

NL: Hou van jezelf, zelfs een beetje elke dag, en je leven zal bloeien in oneindige vreugde.

— Amy Leigh Mercree


Best friends are treasures. Hug them for their caring. Applaud their accomplishments. Laugh with them gratefully.

NL: Beste vrienden zijn schatten. Knuffel ze voor hun zorgen. Applaus voor hun prestaties. Lach met hen dankbaar.

— Amy Leigh Mercree


Each moment, each person, is sacred and worthy of respect- especially you.

NL: Ieder moment, ieder persoon, is heilig en waardig van respect, vooral jij.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Be uniquely you. Stand out. Shine. Be colorful. The world needs your prismatic soul!

NL: Wees uniek als jij. Trek je terug. Shine. Wees kleurrijk. De wereld heeft je prismatische ziel nodig.

— Amy Leigh Mercree


Extraordinary magic is woven through ordinary life. Look around!

NL: Buitengewone magie wordt door het gewone leven geweven. Kijk om je heen.

— Amy Leigh Mercree


Love is the opposite of fear and it lights the flames of a million hearts.

NL: Liefde is het tegenovergestelde van angst en het verlicht de vlammen van een miljoen harten.

— Amy Leigh Mercree


A #loveselfie isn’t a picture or a status update. It’s an attitude of embracing, accepting, and valuing yourself, exactly as you are in each moment. It’s being one hundred percent present with yourself. Try it.

NL: Een #loveselfie is geen foto of status update. Het is een houding om jezelf te omarmen, te accepteren en te waarderen, precies zoals je in elk moment bent. Het is honderd procent aanwezig bij jezelf. Probeer het.

— Amy Leigh Mercree


Joy is the fountain of youth.

NL: Vreugde is de fontein van de jeugd.

— Amy Leigh Mercree


Live joy. Be kind. Love unconditionally.

NL: Leve de vreugde. Wees aardig. Liefde onvoorwaardelijk.

— Amy Leigh Mercree


Every single person is sacred. Sacred means special, precious, a treasure of true beauty. That means you.

NL: Iedereen is heilig. Heilig betekent speciaal, kostbaar, een schat van ware schoonheid. Dat betekent jij.

— Amy Leigh Mercree


Be real, rare, refreshing you! Fan the flames of self love and ignite your light!

NL: Wees echt, zeldzaam, verfrissend je! Fan de vlammen van zelfliefde en ontsteek je licht!

— Amy Leigh Mercree


Enchantment lies in everyday moments if you are observant.

NL: Enchantment ligt in alledaagse momenten als je oplettend bent.

— Amy Leigh Mercree


Kindness and caring are ambrosia for the soul.

NL: Vriendelijkheid en zorg zijn ambrosia voor de ziel.

— Amy Leigh Mercree


Breathtaking, splendid, wondrous, sublime, all those words describe you, exactly as you are. You are a work of art! Enjoy your beauty!

NL: Adembenemend, prachtig, wonderbaarlijk, subliem, al die woorden beschrijven je, precies zoals je bent. Je bent een kunstwerk! Geniet van je schoonheid!

— Amy Leigh Mercree


Women united can create movements. We can empower entire generations. We can build peace one action at a time. Together we rise. The time is now.

NL: Vrouwen verenigd kunnen bewegingen creëren. We kunnen hele generaties kracht geven. We kunnen vrede bouwen, één actie tegelijk. Samen staan we op. Het is nu tijd.

— Amy Leigh Mercree


Dance through life flinging kindness like shimmering rainbows. Find your bliss by sharing your heart.

NL: Dans door het leven flirtende vriendelijkheid als glinsterende regenbogen. Vind je gelukzaligheid door je hart te delen.

— Amy Leigh Mercree


Treat yourself today! You are a unique, sparkling, spectacular soul. Celebrate you!

NL: Verwen jezelf vandaag! Je bent een unieke, sprankelende, spectaculaire ziel. Vier je!

— Amy Leigh Mercree


Choose joyful abundance in your heart and be unbounded, free, and relaxed. Be relentless with your choice and you’ll make your mark.

NL: Kies vreugdevolle overvloed in je hart en wees onbegrensd, vrij en ontspannen. Wees meedogenloos met uw keuze en u zult uw stempel maken.

— Amy Leigh Mercree


When we embrace who we are the world embraces us right back.

NL: Wanneer we omarmen wie we zijn, omarmt de wereld ons direct terug.

— Amy Leigh Mercree


The power of love can spread magic to the world like nothing else.

NL: De kracht van liefde kan magie verspreiden naar de wereld als niets anders.

— Amy Leigh Mercree


YOU are your own guru. YOU are your own soul mate. YOU are powerful. Take the reigns and drive your carriage home to love.

NL: Jij bent je eigen goeroe. Jij bent je eigen zielsverwant. Jullie zijn machtig. Neem de heerschappij en rijd je koets naar huis om lief te hebben.

— Amy Leigh Mercree


Sometimes being happy takes effort. Invest time and energy in yourself and your happiness.

NL: Soms moet je je best doen om gelukkig te zijn. Investeer tijd en energie in jezelf en je geluk.

— Amy Leigh Mercree


Choosing kindness is the ultimate expression of evolved consciousness. Grow by being kind.

NL: Het kiezen van vriendelijkheid is de ultieme uitdrukking van geëvolueerd bewustzijn. Groeien door vriendelijk te zijn.

— Amy Leigh Mercree


You are limitless! Accept this truth and soar to infinity.

NL: Je bent grenzeloos. Accepteer deze waarheid en zweef naar oneindigheid.

— Amy Leigh Mercree


It takes drive and focus to move from potential to reality.

NL: Het vergt kracht en focus om van potentieel naar realiteit te gaan.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


A circle’s unity and never ending smoothness is how we can aim to feel inside. Smooth, gentle, accepted, no rough edges, only love for all parts of our selves.

NL: Een cirkel eenheid en nooit eindigen gladheid is hoe we kunnen streven naar het gevoel van binnen. Glad, zacht, aanvaard, geen ruwe randen, alleen liefde voor alle delen van ons zelf.

— Amy Leigh Mercree


The secret ingredients to true happiness? Decisive optimism and personal responsibility.

NL: De geheime ingrediënten voor echt geluk? Beslissend optimisme en persoonlijke verantwoordelijkheid.

— Amy Leigh Mercree


A kind thought, word, or action creates infinite ripples of caring, consideration, and peace.

NL: Een vriendelijke gedachte, woord, of actie creëert oneindige rimpels van zorg, overweging en vrede.

— Amy Leigh Mercree


Caring is what matters, not stuff or status, just people sharing kindness & joy in a web of the heart that spans the globe.

NL: Zorgen is wat er toe doet, niet dingen of status, alleen mensen die vriendelijkheid en vreugde delen in een web van het hart dat de wereld overspant.

— Amy Leigh Mercree


Swirl into joy today by sharing your caring with the world. Be a pillar of positivity.

NL: Swirl in vreugde vandaag door het delen van uw zorg met de wereld. Wees een positiviteitspilaar.

— Amy Leigh Mercree


Soul mate romance dissolves the superficial and touches your deepest heart with the delightful power of love.

NL: Zielsverwantschap lost het oppervlakkige op en raakt je diepste hart met de heerlijke kracht van liefde.

— Amy Leigh Mercree


Focus your heart, mind, and soul on joy and you’ll find ultimate success and fulfillment.

NL: Focus je hart, geest en ziel op vreugde en je zult ultiem succes en vervulling vinden.

— Amy Leigh Mercree


YOU are the magic code that unlocks your happiness.

NL: JULLIE zijn de magische code die je geluk ontsluit.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Choose love and joy as much as you can in each moment and watch your life transform.

NL: Kies zoveel liefde en vreugde als je kunt in elk moment en kijk hoe je leven transformeert.

— Amy Leigh Mercree


Commitment mixed with drive and sprinkled with imagination creates sustained results. Stay focused and you will make your mark!

NL: Verbintenis gemengd met drive en bestrooid met verbeelding zorgt voor duurzame resultaten. Blijf gefocust en je zult je stempel drukken!

— Amy Leigh Mercree


Inspiration is sometimes as simple as a shared smile.

NL: Inspiratie is soms zo simpel als een gedeelde glimlach.

— Amy Leigh Mercree


Laughter is the divine effervescing.

NL: Lachen is het goddelijke bruisen.

— Amy Leigh Mercree


Spread kindness, caring, and compassion and create your own paradise. Infuse it with joy and you’ve created heaven on earth.

NL: Verspreid vriendelijkheid, zorg en mededogen en creëer je eigen paradijs. Infuseer het met vreugde en je hebt de hemel op aarde geschapen.

— Amy Leigh Mercree


Being present to yourself in love and with kindness is the ultimate gift.

NL: Aan jezelf aanwezig zijn in liefde en vriendelijkheid is het ultieme geschenk.

— Amy Leigh Mercree


Forever friends are a treasure chest of understanding and compassion. Cherish them.

NL: Voor altijd vrienden zijn een schatkist van begrip en mededogen. Koester ze.

— Amy Leigh Mercree


Sharing your kindness sparks understanding all around. Then like fireflies in the night, twinkling love surrounds you.

NL: Het delen van uw vriendelijkheid vonkt begrip overal rond. Dan als vuurvliegjes in de nacht, twinkelende liefde omringt je.

— Amy Leigh Mercree


Life provides chances to open your heart all the time.

NL: Het leven biedt kansen om je hart de hele tijd te openen.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Your healthy love for yourself is sexy!

NL: Je gezonde liefde voor jezelf is sexy!

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Your heart is a powerful force. Use it consciously.

NL: Je hart is een krachtige kracht. Gebruik het bewust.

— Amy Leigh Mercree


Set goals that make your heart sing. Then achieving them is an experience of uplifting joy.

NL: Stel doelen die je hart laten zingen. Dan is het bereiken van hen een ervaring van verheffende vreugde.

— Amy Leigh Mercree


Love drips like honey from the hive, constant, sweet, precious, into your heart each and every moment if you let it.

NL: Liefde druppelt als honing uit de korf, constant, zoet, kostbaar, in je hart elk moment als je het toelaat.

— Amy Leigh Mercree


Embrace your diverse, prismatic colors! They make you uniquely you!

NL: Omarm uw diverse, prismatische kleuren! Ze maken je uniek.

— Amy Leigh Mercree


As architect of your reality, you are empowered to create it as you choose.

NL: Als architect van jullie realiteit, zijn jullie gemachtigd om het te creëren zoals jullie kiezen.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Nurturing a feeling makes it proliferate. Choose wisely. Joy, kindness, love, & caring will illuminate your life.

NL: Het voeden van een gevoel zorgt ervoor dat het zich verspreidt. Kies verstandig. Vreugde, vriendelijkheid, liefde en zorg zal je leven verlichten.

— Amy Leigh Mercree


Happiness is a collection of joyful experiences shared with soul friends. Get together and have some fun!

NL: Geluk is een verzameling van vreugdevolle ervaringen gedeeld met zielsvrienden. Kom samen en heb wat plezier!

— Amy Leigh Mercree


We can accept and embrace our pasts as part of the path that shaped who we are now.

NL: We kunnen ons verleden accepteren en omarmen als onderdeel van het pad dat gevormd heeft wie we nu zijn.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Bringing joy to another lights a thousand suns within.

NL: Vreugde brengen aan een ander licht duizend zonnen binnenin.

— Amy Leigh Mercree


Connecting our hearts through love yields a nectar so sweet we are forever full.

NL: Onze harten verbinden door liefde geeft een nectar zo zoet dat we voor altijd vol zijn.

— Amy Leigh Mercree


True love begins when you accept yourself in your totality. Then, and only then, can you completely love another.

NL: Ware liefde begint wanneer je jezelf accepteert in je totaliteit. Dan, en alleen dan, kun je volledig van een ander houden.

— Amy Leigh Mercree


Love yourself deeply and be satisfied with the amazing life you create.

NL: Hou diep van jezelf en wees tevreden met het geweldige leven dat je creëert.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Heart-flow means listening to your intuition and hunches and following your heart. How can you let your heart lead today?

NL: Hartstroom betekent luisteren naar je intuïtie en ingevingen en je hart volgen. Hoe kun je je hart vandaag laten leiden?

— Amy Leigh Mercree


An empowered sense of self-love means you truly love and accept yourself as you would a treasured lover or a sweet, wonderful child, and that you do this from a place of strength of character and belief in yourself.

NL: Een krachtig gevoel van zelfliefde betekent dat je echt van jezelf houdt en jezelf accepteert als een dierbare minnaar of een lief, prachtig kind, en dat je dit doet vanuit een plek van kracht van karakter en geloof in jezelf.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Self-acceptance is pure power.

NL: Zelfacceptatie is pure macht.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Giving thanks fills you with light and joy so you can shine like the bright star you truly are.

NL: Het geven van dank vult je met licht en vreugde zodat je kunt schijnen als de heldere ster die je werkelijk bent.

— Amy Leigh Mercree


Transcendent, magical romance happens when you’re one hundred percent present for each other as #supersoul lovers.

NL: Transcendent, magische romantiek gebeurt wanneer je honderd procent aanwezig zijn voor elkaar als #superziel liefhebbers.

— Amy Leigh Mercree


Everyday gratitude sweetens what appears flavorless and brightens all that appears dim.

NL: Elke dag dank zoett wat lijkt smaakloos en verheldert alles dat lijkt donker.

— Amy Leigh Mercree


Making time to experience joy is the single most important thing you can do to heal your heart.

NL: Tijd maken om vreugde te ervaren is het belangrijkste dat je kunt doen om je hart te helen.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


When you give your mind, body, and heart the message that you are worth the effort of being conscious, miraculous things start to happen.

NL: Wanneer je je geest, lichaam en hart de boodschap geeft dat je de moeite waard bent om bewust te zijn, beginnen wonderbaarlijke dingen te gebeuren.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


Interconnection permeates the entire universe. We are all one.

NL: Interconnectie doordringt het hele universum. We zijn allemaal één.

— Amy Leigh Mercree


What are five things you are grateful for? Right now? Open to gratitude and you will soften into joy.

NL: Wat zijn vijf dingen waar je dankbaar voor bent? Nu meteen? Open voor dankbaarheid en je zult verzachten tot vreugde.

— Amy Leigh Mercree


Loving yourself is required for authentic relationships.

NL: Jezelf liefhebben is vereist voor authentieke relaties.

— Amy Leigh Mercree, The Spiritual Girl’s Guide to Dating: Your Enlightened Path to Love, Sex, & Soul Mates


An ocean of shimmering love exists in your heart. Tap into it today and rest in the undulating currents of the great mystery.

NL: Een oceaan van glinsterende liefde bestaat in je hart. Tik er vandaag in en rust in de golvende stromingen van het grote mysterie.

— Amy Leigh Mercree


Creativity flows when the mind is light. Be light and ignite your imagination.

NL: Creativiteit stroomt wanneer de geest licht is. Wees licht en ontsteek je verbeelding.

— Amy Leigh Mercree


Success is the relentless pursuit of joy.

NL: Succes is het meedogenloze streven naar vreugde.

— Amy Leigh Mercree


Listen within to find shining poetry and hear extraordinary music. You are a work of art.

NL: Luister naar binnen om stralende poëzie te vinden en buitengewone muziek te horen. Je bent een kunstwerk.

— Amy Leigh Mercree


Thanksgiving is a joyous invitation to shower the world with love and gratitude.

NL: Thanksgiving is een vreugdevolle uitnodiging om de wereld te laten regenen met liefde en dankbaarheid.

— Amy Leigh Mercree


Notice how extraordinary your life truly is. It’s filled with love. Open your heart to it.

NL: Merk op hoe buitengewoon je leven werkelijk is. Het is gevuld met liefde. Open je hart ervoor.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am blessed out! I make time for joy every day. I commit to seeking healthy pleasure and reveling in it.

NL: Ik ben gezegend! Ik maak elke dag tijd voor vreugde. Ik ga op zoek naar gezond plezier en geniet ervan.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


You have the power to choose joyful living through your thoughts, actions, and choices.

NL: Jullie hebben de kracht om vreugdevol leven te kiezen door je gedachten, daden en keuzes.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


All around the world, people are exuberantly laughing right now.

NL: Over de hele wereld lachen mensen uitbundig.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Joy is all around me, and I celebrate it all.

NL: Vreugde is overal om me heen, en ik vier het allemaal.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I choose spiritual romance. I am sacred!

NL: Ik kies spirituele romantiek. Ik ben heilig.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am joyfully one with all existence.

NL: Ik ben gelukkig één met al het bestaan.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Your love is the essence of divine artistry. Use prismatic hues to express it and shower it everywhere!

NL: Jouw liefde is de essentie van goddelijke kunst. Gebruik prismatische tinten om het uit te drukken en overal te douchen!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I embrace my sensitivity and let it enhance my joy every day.

NL: Ik omarm mijn gevoeligheid en laat het mijn vreugde elke dag vergroten.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Being sensitive is a gift that fosters peace. Help create a kinder, gentler world by embracing it.

NL: Gevoelig zijn is een geschenk dat vrede bevordert. Help een aardigere, zachtere wereld te creëren door het te omarmen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My life guides offer my comfort, solace, joy, love, and bliss. I gratefully accept it, as needed, for my highest good and the highest good of all life.

NL: Mijn levensgidsen bieden mijn troost, troost, vreugde, liefde en gelukzaligheid. Ik accepteer het dankbaar, zoals nodig is, voor mijn hoogste goed en het hoogste goed van al het leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


A benevolent universe of spirit helpers sits at the ready to support your unfolding joy. All you have to do is ask.

NL: Een weldadig universum van spirit helpers zit klaar om jullie ontvouwende vreugde te ondersteunen. Je hoeft het alleen maar te vragen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I trust life and live deep bliss and comfort in each moment.

NL: Ik vertrouw het leven en leef diepe gelukzaligheid en troost in elk moment.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am creative, blissful, and blessed!

NL: Ik ben creatief, zalig en gezegend.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Every peak and valley of your life has led you to deeper understanding and, ultimately, growing compassion.

NL: Elke piek en vallei van je leven heeft je geleid tot dieper begrip en, uiteindelijk, groeiende compassie.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Acknowledging your blessings makes them proliferate.

NL: Het erkennen van je zegeningen doet ze toenemen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Embrace the sweetness of life like a gift honeycomb from the hive.

NL: Omarm de zoetheid van het leven als een cadeau honingraat uit de korf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Spiritual romance is based on mutual respect and kindness.

NL: Spirituele romantiek is gebaseerd op wederzijds respect en vriendelijkheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let my love for all flow through art, and I express how I feel.

NL: Ik liet mijn liefde voor iedereen door kunst stromen, en ik druk uit hoe ik me voel.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


We are all the same being. Union is the true reality of existence.

NL: We zijn allemaal hetzelfde wezen. Unie is de ware realiteit van het bestaan.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


The natural world sustains me and fills me with joy.

NL: De natuurlijke wereld ondersteunt me en vult me met vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Go outside, wherever you are, and appreciate each drop of water, each flower, each architectural work of art.

NL: Ga naar buiten, waar je ook bent, en waardeer elke druppel water, elke bloem, elk architectonisch kunstwerk.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let giving fill me with joy.

NL: Ik liet me vullen met vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Every kind word or action has an equal reaction. What you put out comes back to you. Why not make it caring and joyful?

NL: Elk soort woord of actie heeft een gelijke reactie. Wat jij neerzet, komt naar jou terug. Waarom maak je het niet zorgzaam en vreugdevol?

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am bold and daring. I go after what I want and create massive joy in my life.

NL: Ik ben stoutmoedig en gedurfd. Ik ga na wat ik wil en creëer enorme vreugde in mijn leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Be brave and create the life of your dreams. Dare to strive for the spectacular.

NL: Wees dapper en creëer het leven van je dromen. Durf te streven naar het spectaculaire.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am a storyteller and experience the bliss of writing.

NL: Ik ben een verhalenverteller en ervaar de gelukzaligheid van het schrijven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Tell the story of your life with grace and candor. Sharing your wisdom helps others and delivers deep satisfaction.

NL: Vertel het verhaal van je leven met gratie en eerlijkheid. Het delen van je wijsheid helpt anderen en levert diepe voldoening op.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am emotionally fluid and safe.

NL: Ik ben emotioneel vloeibaar en veilig.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


There is an exemplary pillar of inner strength within you. Acknowledge it to embolden it to grow.

NL: Er is een voorbeeldige pilaar van innerlijke kracht in je. Erken het om het te stimuleren om te groeien.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am natured into blissful radiance by nature, Natura, and my elemental friends.

NL: Ik ben van nature in zalige stralen door de natuur, Natura, en mijn elementaire vrienden.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Mother Nature offers her nurturing essence to us all freely with no expectation of reciprocation.

NL: Moeder Natuur biedt haar voedende essentie aan ons allen vrij zonder verwachting van wederkerigheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I dance through life, living my bliss, steeped in joy.

NL: Ik dans door het leven, leef mijn geluk, doordrenkt van vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I embrace every day as an opportunity to live fully and with total heart!

NL: Ik omhels elke dag als een kans om volledig en met een volledig hart te leven!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Every day could be your last, so share your love far and wide with everyone you adore.

NL: Elke dag kan je laatste zijn, dus deel je liefde wijd en zijd met iedereen die je aanbidt.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am one with all life. I am connected to all the goodness in all the universe.

NL: Ik ben één met al het leven. Ik ben verbonden met alle goedheid in het hele universum.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Nature offers splendor and artistry for us to appreciate. Opening our senses reveals we are surrounded by magnificence.

NL: De natuur biedt pracht en kunst voor ons om te waarderen. Het openen van onze zintuigen onthult dat we omringd zijn door pracht.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My life is wondrous, and I appreciate it every day!

NL: Mijn leven is wonderbaarlijk, en ik waardeer het elke dag!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Extraordinary wonder and joy are woven through ordinary life. Hunt for them relentlessly.

NL: Buitengewoon wonder en vreugde worden door het gewone leven geweven. Jaag meedogenloos op hen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am grateful in life and online. My gratitude raises my vibration and enhances my joy.

NL: Ik ben dankbaar in het leven en online. Mijn dankbaarheid verhoogt mijn trilling en versterkt mijn vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


You never know whose tough day you will brighten with a few kind words. Tweet your positivity today!

NL: Je weet nooit wiens zware dag je zal opvrolijken met een paar vriendelijke woorden. Tweet je positiviteit vandaag!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Joyful peace pervades my being for all time.

NL: Vrolijke vrede doordringt mijn wezen voor altijd.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Cultivating daily calm, even for a few minutes, yields a core of centered wellness.

NL: Het cultiveren van de dagelijkse rust, zelfs voor een paar minuten, levert een kern van gecentreerde wellness op.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Moving my body ignites my bliss. I say yes to movement!

NL: Mijn lichaam verplaatsen ontsteekt mijn gelukzaligheid. Ik zeg ja tegen beweging!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Moving your body moves energy. You can create or demolish whatever you need with kinetic dynamism.

NL: Je lichaam bewegen beweegt energie. Je kunt alles creëren of vernietigen wat je nodig hebt met kinetische dynamiek.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My inner waters are healthy, balanced, and full of bliss for all time.

NL: Mijn innerlijke wateren zijn gezond, uitgebalanceerd en vol gelukzaligheid voor altijd.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Sometimes a self-love soak can right the world and recharge the heart. Draw a bath and step into bliss.

NL: Soms kan een zelfliefdesweek de wereld rechtzetten en het hart opladen. Doe een bad en stap in gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I accept love and bliss from benevolent, highly vibrational spirit friends for my highest good.

NL: Ik accepteer liefde en gelukzaligheid van welwillende, zeer trillingsgeest vrienden voor mijn hoogste goed.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Unleash the force of bliss within you. Radiate your joy no matter what!

NL: Laat de kracht van gelukzaligheid in je los. Radieer je vreugde, wat er ook gebeurt!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I jump for joy every day. My body pulses with joy, and my vibration soars. I feel amazing.

NL: Ik spring elke dag van vreugde. Mijn lichaam pulseert van vreugde, en mijn trilling stijgt. Ik voel me geweldig.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


The jump toward joy encompasses your life with boundless energy.

NL: De sprong naar vreugde omvat je leven met grenzeloze energie.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am animated by my joyful life. I let my inner child feel loved and experience joy every day.

NL: Ik ben geanimeerd door mijn vreugdevolle leven. Ik laat mijn innerlijke kind zich elke dag geliefd voelen en ervaar vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Release the baggage of the past. Carry joy instead.

NL: Laat de bagage van het verleden vrij. Draag vreugde in plaats daarvan.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I share my love and gratefully accept love as it flows back to me.

NL: Ik deel mijn liefde en aanvaard dankbaar liefde als het naar mij terugvloeit.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Giving from the heart lights a flame of kindness, forever illuminating your world.

NL: Het uit het hart geven van een vlam van vriendelijkheid, voor altijd verlichten van jullie wereld.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My senses are alive with pleasure and joy.

NL: Mijn zintuigen leven van plezier en vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Our senses are the lavish gift of being human.

NL: Onze zintuigen zijn de rijke gave om mens te zijn.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let new experiences enliven my being and awaken new, amazing parts of my being. I experience life with joy and receive its bliss.

NL: Ik laat nieuwe ervaringen mijn wezen verlevendigen en nieuwe, verbazingwekkende delen van mijn wezen wakker maken. Ik ervaar het leven met vreugde en ontvang zijn gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I look for beauty every day and find it everywhere. My bliss in enhanced!

NL: Ik zoek elke dag naar schoonheid en vind het overal. Mijn gelukzaligheid in verbeterd!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Find the beauty in situations where it is not obvious, and you will create voluminous joy in your life.

NL: Vind de schoonheid in situaties waar het niet duidelijk is, en je zult volumineuze vreugde creëren in je leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I live a grateful life, and the result is pure joy and happiness.

NL: Ik leef een dankbaar leven, en het resultaat is pure vreugde en geluk.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


There are endless ways to thank the people who have contributed to your life. Dole out thanks, and your life will bloom.

NL: Er zijn eindeloze manieren om de mensen te bedanken die aan je leven hebben bijgedragen. Bedankt en je leven zal bloeien.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


The joy of the bee tribes infuses my life with sweetness.

NL: De vreugde van de bijenstammen inspireert mijn leven met zoetheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Love yourself like you would a treasured love or a cherished child.

NL: Hou van jezelf zoals je een geliefde liefde of een gekoesterd kind zou zijn.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am nature, and I am grateful.

NL: Ik ben de natuur, en ik ben dankbaar.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Loving spirits are with you every step of the way, cheering you on and offering help when they can. You are never alone.

NL: Liefhebbende geesten zijn bij jullie elke stap van de weg, juichend op jullie en bieden hulp wanneer ze kunnen. Je bent nooit alleen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I effortlessly let go of my density and dance forward into infinite bliss.

NL: Ik laat moeiteloos mijn dichtheid los en dans vooruit tot oneindige gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Let your fear dissolve and allow love to effervesce through your being. Be open to feeling good in this moment.

NL: Laat je angst oplossen en laat de liefde door je wezen bruisen. Sta open voor een goed gevoel op dit moment.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I celebrate who I am, what I love, and all of my blessings that lead to joy.

NL: Ik vier wie ik ben, waar ik van hou en al mijn zegeningen die tot vreugde leiden.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Each day offers a reason to celebrate. Find it and experience true bliss.

NL: Elke dag biedt een reden om het te vieren. Vind het en ervaar ware gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am a limitless being of oneness. I am the physical embodiment of joy. Anything is possible in my life. My true source is joy.

NL: Ik ben een onbegrensd wezen van eenheid. Ik ben de fysieke belichaming van vreugde. Alles is mogelijk in mijn leven. Mijn ware bron is vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


In reality, everyone is unlimited. All limits are simply illusions. Understanding is the breeze that sweeps them away.

NL: In werkelijkheid is iedereen onbeperkt. Alle grenzen zijn simpelweg illusies. Begrijpen is de wind die ze wegveegt.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I celebrate the connections in my life, from my past, present, and future. I joyfully accept love in all its healthy forms!

NL: Ik vier de connecties in mijn leven, uit mijn verleden, heden en toekomst. Ik accepteer vreugdevol liefde in al zijn gezonde vormen!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


The people we adore in our lives brighten our days and illuminate our nights.

NL: De mensen die we aanbidden in ons leven fleuren onze dagen op en verlichten onze nachten.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I love my animal allies and am grateful for their support. I accept it.

NL: Ik hou van mijn dierlijke bondgenoten en ben dankbaar voor hun steun. Ik accepteer het.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Animal allies are all around, offering beauty and connection.

NL: Dierengeallieerden zijn overal aanwezig en bieden schoonheid en verbinding.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I jump into color bliss, today and every day!

NL: Ik spring in kleurgeluk, vandaag en elke dag!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Vivid living is your destiny! You are a being of color and light. Unleash your bliss.

NL: Levend leven is je lot. Je bent een wezen van kleur en licht. Maak je gelukzaligheid los.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am loved and held by a benevolent universe of love and bliss for all time.

NL: Ik word geliefd en vastgehouden door een welwillend universum van liefde en gelukzaligheid voor altijd.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


You are part of nature, and its pulse beats in your veins.

NL: Je bent een deel van de natuur, en zijn hartslag klopt in je aderen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am worthy of daily joy, and I will treat myself to a glorious day of complete bliss at least once per month.

NL: Ik ben dagelijks vreugde waardig, en ik zal mezelf trakteren op een glorieuze dag van volledige gelukzaligheid ten minste één keer per maand.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Set aside even one day just for fun, and you will improve the next seven.

NL: Zet zelfs de ene dag voor de lol opzij, en je zult de volgende zeven verbeteren.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I boogie my bliss, dance away my density, and jump into joy!

NL: Ik boogie mijn geluk, dans mijn dichtheid weg, en spring in vreugde!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Dance away your density and celebrate your splendor.

NL: Dans je dichtheid weg en vier je pracht.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My heart is a blooming rose of self-love.

NL: Mijn hart is een bloeiende roos van zelfliefde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Imagine a brilliant rose of pure love in your heart. Next, see a twinkling flower within the hearts of all you meet.

NL: Stel je een briljante roos van pure liefde in je hart voor. Zie vervolgens een fonkelende bloem in de harten van alles wat je ontmoet.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My ancestors offer me bliss, love, and light. I gratefully receive that which is for my highest good and release the rest back into the pure, white light.

NL: Mijn voorouders bieden me geluk, liefde en licht. Ik ontvang dankbaar dat wat voor mijn hoogste goed is en laat de rest weer los in het zuivere, witte licht.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Ancestors from all times have shared their essence with you. Accept the light and let go of the rest.

NL: Voorvaderen uit alle tijden hebben hun essentie met jullie gedeeld. Accepteer het licht en laat de rest los.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I respect myself and receive joy form all directions.

NL: Ik respecteer mezelf en ontvang vreugde vorm van alle richtingen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


When we fill our hearts with self-love, we kindle sparks of compassion all around us.

NL: Wanneer we onze harten vullen met zelfliefde, steken we vonken van mededogen om ons heen aan.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I embrace new experiences every day. I revel in the fun adventures I create for myself and absorb their blissful gifts.

NL: Ik omarm elke dag nieuwe ervaringen. Ik geniet van de leuke avonturen die ik voor mezelf creëer en absorbeer hun gelukzalige geschenken.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Fresh moments ignite the senses. Create them.

NL: Verse momenten doen de zintuigen ontbranden. Maak ze.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I love myself totally, completely, and unconditionally.

NL: Ik hou totaal, volledig en onvoorwaardelijk van mezelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Flowers, trees, and leaves are all gorgeous expressions of nature’s innate joy. Notice the bounty surrounding you.

NL: Bloemen, bomen en bladeren zijn allemaal prachtige uitdrukkingen van de natuur… aangeboren vreugde. Let op de premie om je heen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am filled with abundance, gratitude, and love.

NL: Ik ben gevuld met overvloed, dankbaarheid en liefde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Dance is medicine. Movement is potent. Empower yourself with it today.

NL: Dansen is medicijn. Beweging is krachtig. Bekrachtig jezelf er vandaag mee.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I live love in each moment. I let love heal me and elevate me to my highest self.

NL: Ik leef liefde in elk moment. Ik laat de liefde me genezen en verhef me tot mijn hoogste zelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Your life is awash in waves of love in each moment. Open your eyes to the currents around you and bathe in the bliss.

NL: Jullie leven is op elk moment overspoeld door golven van liefde. Open je ogen voor de stromingen om je heen en bad in de zaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Music enlivens my soul and opens my heart to ever greater levels of bliss and joy.

NL: Muziek verlevendigt mijn ziel en opent mijn hart naar steeds grotere niveaus van gelukzaligheid en vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Let music ignite your vivid inner colors and bring you harmony inside and out.

NL: Laat muziek je levendige innerlijke kleuren aanwakkeren en breng je harmonie binnen en buiten.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am powerful in my love for myself. My inner essence sparkles with bliss.

NL: Ik ben machtig in mijn liefde voor mezelf. Mijn innerlijke essentie schittert met gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Your inner essence can innovate and inspire. Harness that dynamism and embrace the positive change you can create.

NL: Je innerlijke essentie kan innoveren en inspireren. Gebruik die dynamiek en omarm de positieve verandering die je kunt creëren.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I allow myself to rest deeply and be rejuvenated, trusting the love of the angels to support and hold me for my highest good.

NL: Ik sta mezelf toe om diep te rusten en verjongd te worden, vertrouwend op de liefde van de engelen om me te steunen en vast te houden voor mijn hoogste goed.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Angels are all around us every day. Notice them and realize the benevolence of life.

NL: Elke dag zijn er engelen om ons heen. Let op hen en besef de welwillendheid van het leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I use health joy and comfort to set off my brain chemicals of bliss for my highest good.

NL: Ik gebruik gezondheidsvreugde en comfort om mijn hersenchemicaliën van gelukzaligheid te laten ontploffen voor mijn hoogste goed.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Comfort, joy, and love are key ingredients to a rich, pleasurable life. Prize them.

NL: Comfort, vreugde en liefde zijn belangrijke ingrediënten voor een rijk, aangenaam leven. Prijs ze.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I embrace now—this moment—with my whole being.

NL: Ik omhels nu dit moment met mijn hele wezen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


In choosing consciousness, we gift ourselves with presence.

NL: Bij het kiezen van bewustzijn geven we onszelf aanwezigheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am wired to live joy in all ways. I let my being be healed and tended by the high vibration of joy. My life is optimized for boundless joy.

NL: Ik ben bedraad om vreugde te leven in alle opzichten. Ik liet mijn wezen genezen en verzorgd worden door de hoge vibratie van vreugde. Mijn leven is geoptimaliseerd voor grenzeloze vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


We are all wired to experiences boundless joy and lavish bliss.

NL: We zijn allemaal verbonden aan het ervaren van grenzeloze vreugde en overvloedige gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I give and accept waves of welcome. I attract wonderful, life-minded friends who enrich my life.

NL: Ik geef en accepteer golven van welkom. Ik trek prachtige levensgeestige vrienden aan die mijn leven verrijken.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Breath is the door to the heart and soul. It moves chi and energizes cells.

NL: Adem is de deur naar hart en ziel. Het beweegt chi en activeert cellen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My sacred twins live in blissful harmony, and I am integrated.

NL: Mijn heilige tweeling leven in zalige harmonie, en ik ben geïntegreerd.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Integration happens when all parts of your being are in harmony.

NL: Integratie gebeurt wanneer alle delen van je wezen in harmonie zijn.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I honor and love the fairy folk and am excited to keep getting know them for the rest of my life!

NL: Ik eren en hou van de feeën en ik ben opgewonden om ze voor de rest van mijn leven te leren kennen!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Fairy magic is present in every ray of sunlight and each joyful moment. Embrace the living essence of nature.

NL: Feeënmagie is aanwezig in elke zonnestraal en elk vreugdevol moment. Omarm de levende essentie van de natuur.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I keep the light and love from my ancestors and let go of the rest.

NL: Ik bewaar het licht en de liefde voor mijn voorouders en laat de rest los.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


We can all receive the gifts of our unique ancestry and harness them to forge a path of joy and healing.

NL: We kunnen allemaal de gaven van onze unieke voorouders ontvangen en ze gebruiken om een pad van vreugde en genezing te smeden.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I make time for joy every day.

NL: Ik maak elke dag tijd voor vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Making the effort to experience daily joys a powerful mood enhancer. Find your bliss today!

NL: Het maken van de inspanning om dagelijkse vreugdes te ervaren een krachtige stemmingsversterker. Vind je gelukzaligheid vandaag!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My collage opens my heart to endless joy. I am an artist!

NL: Mijn collage opent mijn hart voor eindeloze vreugde. Ik ben een kunstenaar!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Life is like a collage. Its individual pieces are arranged to create harmony. Appreciate the artwork of your life.

NL: Het leven is als een collage. De afzonderlijke stukken zijn gerangschikt om harmonie te creëren. Ik waardeer het kunstwerk van je leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let my love for myself grow infinitely. I understand that loving myself is emotionally healthy and necessary to my well-being.

NL: Ik liet mijn liefde voor mezelf oneindig groeien. Ik begrijp dat mezelf liefhebben emotioneel gezond is en noodzakelijk voor mijn welzijn.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am lovable in endless ways. I look myself straight in the eye with love and acceptance.

NL: Ik ben lief op eindeloze manieren. Ik kijk mezelf recht in de ogen met liefde en acceptatie.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I celebrate my spirit with joy and playful abandon.

NL: Ik vier mijn geest met vreugde en speelse verlatenheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Celebration and laughter are two of the richest gifts of life.

NL: Viering en lachen zijn twee van de rijkste geschenken van het leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I seize the moment and create bliss, right now!

NL: Ik grijp het moment en creëer geluk, nu meteen!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Take the wheel and create spectacular moments for yourself. Rev up the extraordinary in your life!

NL: Neem het stuur en creëer spectaculaire momenten voor jezelf. Verheerlijk het bijzondere in je leven!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am rooted in the unlimited love of the heart of the universe.

NL: Ik ben geworteld in de onbegrensde liefde van het hart van het universum.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Love is the opposite of fear. It is free and transcends all space and time. Love is infinite.

NL: Liefde is het tegenovergestelde van angst. Het is vrij en overstijgt alle ruimte en tijd. Liefde is oneindig.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


The sun heals me every day and opens my heart to ever-expanding bliss.

NL: De zon geneest me elke dag en opent mijn hart voor een steeds groter wordende gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I journal my joy, and my joy expands exponentially forevermore. So be it.

NL: Ik schrijf mijn vreugde in, en mijn vreugde groeit voor altijd exponentieel uit. Het zij zo.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Sometimes your diary is the perfect listener.

NL: Soms is je dagboek de perfecte luisteraar.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


There is something lovable about almost everyone you encounter. Uncover it, and you will experience true compassion.

NL: Er is iets liefs aan bijna iedereen die je tegenkomt. Ontdek het, en je zult echt mededogen ervaren.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am empowered and thankful for my parents’ love and support.

NL: Ik ben machtig en dankbaar voor mijn ouders… liefde en steun.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


You were born of two flawed yet beautiful souls. Happiness is your birthright, and love is your guide.

NL: Jullie zijn geboren uit twee onvolmaakte maar prachtige zielen. Geluk is je geboorterecht, en liefde is je gids.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let myself play in an unbounded world of creations on the glorious written page whenever I desire.

NL: Ik liet mezelf spelen in een onbegrensde wereld van creaties op de glorieuze geschreven pagina wanneer ik maar wil.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Imagination is the dynamic catalyst for every breakthrough.

NL: Verbeelding is de dynamische katalysator voor elke doorbraak.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I live love. I am made of infinite love. I choose love in each moment.

NL: Ik leef in liefde. Ik ben gemaakt van oneindige liefde. Ik kies liefde in elk moment.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Life is a collection of experiences. Stockpile those wrought with love like the treasures they are.

NL: Het leven is een verzameling van ervaringen. Verzamel degenen die met liefde smeedden, zoals de schatten die ze zijn.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I recognize my gifts and optimize them. I accept my total being and honor all parts of myself.

NL: Ik herken mijn gaven en optimaliseer ze. Ik accepteer mijn totale wezen en eer alle delen van mezelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


When you consciously choose to do what you love, life becomes a pleasure and ceases to be a chore.

NL: Wanneer je bewust kiest om te doen waar je van houdt, wordt het leven een plezier en houdt het op een klus te zijn.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I choose to love more and more every day.

NL: Ik kies ervoor om elke dag meer en meer te houden.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Emotional safety is feeling internally secure and confident in your life.

NL: Emotionele veiligheid voelt zich intern veilig en zelfverzekerd in je leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My spirit is joyful, and I love my higher self. I am my higher self.

NL: Mijn geest is vreugdevol, en ik hou van mijn hogere zelf. Ik ben mijn hogere zelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Your true self is a boundless spiritual being. You are spirit in body.

NL: Je ware zelf is een grenzeloos spiritueel wezen. Je bent geest in lichaam.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I connect with the world of flora and experience the bliss of that connection!

NL: Ik verbind me met de wereld van de flora en ervaar de gelukzaligheid van die verbinding!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Everything you do matters. Every time you share and care, the light multiplies.

NL: Alles wat je doet is belangrijk. Elke keer als je deelt en geeft, vermenigvuldigt het licht zich.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Remember, that username is a real person. Choose to spread the love online.

NL: Vergeet niet, die gebruikersnaam is een echte persoon. Kies om de liefde online te verspreiden.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Choosing to unconditionally love others is a path to deep joy.

NL: Kiezen om onvoorwaardelijk van anderen te houden is een pad naar diepe vreugde.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Kindness alchemizes the soul, and a sweeter, richer life is the delicious result.

NL: Vriendelijkheid alchemiseert de ziel, en een zoeter, rijker leven is het heerlijke resultaat.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Compassion is the magic ingredient to an amazing life.

NL: Mededogen is het magische ingrediënt van een geweldig leven.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


If you knew today was your last day here, how would you share your love with the world?

NL: Als je wist dat vandaag je laatste dag hier was, hoe zou je dan je liefde delen met de wereld?

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Seeking external validation brings disappointment. Validate yourself from within to find true happiness.

NL: Het zoeken naar externe validatie brengt teleurstelling. Valideer jezelf van binnenuit om waar geluk te vinden.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Find the light within you through meditation and introspection, and you will illuminate your life from within.

NL: Vind het licht in je door meditatie en introspectie, en je zult je leven van binnenuit verlichten.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


I allow the deities of compassion to fill me with light for the highest good.

NL: Ik sta toe dat de goden van mededogen me vullen met licht voor het hoogste goed.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Make every picture a #loveselfie and fill every moment with soul.

NL: Maak elke foto een #loveselfie en vul elk moment met ziel.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Let go of rejections and focus on self-reflection. For it is within that you will find the light you seek.

NL: Laat afwijzingen los en richt je op zelfreflectie. Want het is binnenin dat jullie het licht zullen vinden dat jullie zoeken.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Forgiveness happens every time we surrender our attachment to pain.

NL: Vergiffenis gebeurt elke keer als we onze gehechtheid aan pijn opgeven.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


You are a dynamo, and every day offers a choice to create a life you love.

NL: Je bent een dynamo, en elke dag biedt een keuze om een leven te creëren waar je van houdt.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Live to give and be rich of heart and laughter.

NL: Leef om te geven en rijk te zijn van hart en gelach.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Compassion is given freely with no expectation of reward.

NL: Barmhartigheid wordt vrij gegeven zonder verwachting van beloning.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Start a compassion movement in your community by being a living example of kindness.

NL: Begin een compassiebeweging in jullie gemeenschap door een levend voorbeeld van vriendelijkheid te zijn.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


The beauty of compassion is free, and everyone is welcome to it.

NL: De schoonheid van mededogen is vrij, en iedereen is er welkom.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Being compassionate can be an exciting exercise of embracing life if you let it be.

NL: Mededogend zijn kan een spannende oefening zijn om het leven te omarmen als je het laat zijn.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


You have the power to choose compassion in each moment.

NL: Jullie hebben de macht om compassie te kiezen in elk moment.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Find the soul and love in every situation you encounter and find true happiness.

NL: Vind de ziel en liefde in elke situatie die je tegenkomt en vind waar geluk.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Talk to yourself like a cherished friend. Treat yourself with love and care. You are perfect, just as you are.

NL: Praat tegen jezelf als een gekoesterde vriend. Behandel jezelf met liefde en zorg. Je bent perfect, net zoals je bent.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Your inner critic is simply a part of you that needs more self-love.

NL: Je innerlijke criticus is gewoon een deel van je dat meer zelfliefde nodig heeft.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Sometimes the ultimate act of self-compassion is turning off your phone and looking someone in the eye.

NL: Soms is de ultieme daad van zelfmedelijden het uitschakelen van uw telefoon en kijken iemand in de ogen.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Slowing down your thoughts on a regular basis is the path to consistent peace of mind.

NL: Het afremmen van je gedachten op een regelmatige basis is het pad naar consistente gemoedsrust.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Relax your heart and let go into the infinite ocean of love within you.

NL: Ontspan je hart en laat je gaan in de oneindige oceaan van liefde in je.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


The love you share with yourself pays immediate and lifelong dividends of peace.

NL: De liefde die je met jezelf deelt, betaalt onmiddellijk en levenslange voordelen van vrede.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Speak to yourself with compassion on the inside and you will radiate peace on the outside.

NL: Spreek tot jezelf met mededogen van binnenuit en je zult vrede aan de buitenkant uitstralen.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Peak performance happens when we feel loved and supported from within.

NL: Piekprestaties gebeuren wanneer we ons geliefd en ondersteund voelen van binnenuit.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Practice self-compassion and experience the priceless feeling of emotional safety.

NL: Oefen zelfmedelijden en ervaar het onbetaalbare gevoel van emotionele veiligheid.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


Defeat the demons of self-doubt and self-loathing by being your own hero/heroine of self-compassion.

NL: Versla de demonen van zelfhaat en zelfhaat door je eigen held/held van zelfmedelijden te zijn.

— Amy Leigh Mercree, The Compassion Revolution: 30 Days of Living from the Heart


I let go of all that does not serve me with gentleness and ease.

NL: Ik laat los van alles wat mij niet met zachtheid en gemak dient.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Emotions buzz through our beings like busy bees, giving us the gift of living vividly.

NL: Emoties zoemen door onze wezens als drukke bijen, die ons de gave geven om levendig te leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


You are perfect. Treat yourself like the being of beauty you truly are.

NL: Je bent perfect. Behandel jezelf als het wezen van schoonheid dat je werkelijk bent.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Consciousness is eternal, and it is part of you.

NL: Bewustzijn is eeuwig, en het is een deel van jullie.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I relax into bliss. I am content and full of joy.

NL: Ik ontspan me in gelukzaligheid. Ik ben tevreden en vol vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


A warm soak can wash away life’s worries and soothe an active mind. Choose self-care.

NL: Een warm weekend kan het leven wegspoelen zorgen en kalmeren een actieve geest. Kies zelfzorg.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let my inner smile enliven my being and enhance my health.

NL: Ik liet mijn innerlijke glimlach mijn wezen verlevendigen en mijn gezondheid verbeteren.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I have a secret. My inner smile is shining.

NL: Ik heb een geheim. Mijn innerlijke glimlach schijnt.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I choose my reality. My vision and actions create my life. I am an amazing reality creator.

NL: Ik kies mijn realiteit. Mijn visie en acties creëren mijn leven. Ik ben een geweldige realiteitsschepper.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


As architect of your reality, you have the power to create it as you choose.

NL: Als architect van je realiteit, heb je de macht om het te creëren zoals je wilt.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I let go of fear and immerse myself in the endless wash of love.

NL: Ik liet de angst los en duik onder in de eindeloze was van de liefde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


In every heart a waterfall of love is primed to shower the world.

NL: In elk hart wordt een waterval van liefde voorbereid om de wereld te laten regenen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am made of universal love. I embrace my interconnected self and let it bring me joy.

NL: Ik ben gemaakt van universele liefde. Ik omarm mijn onderling verbonden zelf en laat het me vreugde brengen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Heart connection brings meaning to life and spirit to body.

NL: Hartverbinding brengt betekenis naar leven en geest naar lichaam.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I vibrate with cheer and delight in my cells. I let beauty heal me!

NL: Ik vibreer met vrolijkheid en vreugde in mijn cellen. Ik liet schoonheid me genezen!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Delight and cheer in life, and let it uplift and inspire you. Spread happiness.

NL: Verrukkelijk en vrolijk in het leven, en laat het u verheffen en inspireren. Verspreid geluk.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am grateful to be alive.

NL: Ik ben dankbaar dat ik nog leef.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


You are a gift to life. Share your bounty.

NL: Je bent een geschenk aan het leven. Deel je premie.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am joyfully responsible for myself, my own happiness, and creating a joyful life.

NL: Ik ben vreugdevol verantwoordelijk voor mezelf, mijn eigen geluk, en het creëren van een vreugdevol leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


The hidden keys of true happiness are individual responsibility and an incessant quest for joy.

NL: De verborgen sleutels van het ware geluk zijn individuele verantwoordelijkheid en een onophoudelijke zoektocht naar vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I prioritize my creative pleasure. I enjoy expressing my artistic side and receive the gifts of doing so.

NL: Ik geef prioriteit aan mijn creatieve plezier. Ik vind het leuk om mijn artistieke kant uit te drukken en ontvang de gave om dat te doen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Delight yourself with imagination and artistry and be inspired by life’s beauty.

NL: Verwen uzelf met verbeelding en kunstenaarschap en laat u inspireren door de schoonheid van het leven.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My roots are firmly planted in the glory of nature. The soil beneath my feet heartens each step.

NL: Mijn wortels zijn stevig geplant in de glorie van de natuur. De grond onder mijn voeten verstevigt elke stap.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I love all of myself in all ways for all time. I am made of pure love, and it permeates all of my selves.

NL: Ik hou van mezelf in alle opzichten voor altijd. Ik ben gemaakt van pure liefde, en het doordringt al mijn zelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Loving yourself is the single most important thing you can do to create the life of your dreams.

NL: Jezelf liefhebben is het belangrijkste wat je kunt doen om het leven van je dromen te creëren.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I surround myself with bliss. My home is a blissful oasis that nourishes me and brings me joy.

NL: Ik omring mezelf met gelukzaligheid. Mijn huis is een zalige oase die me voedt en me vreugde brengt.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Decorate your life and home to represent the vivid hues of your radiant soul. Share your brilliance.

NL: Versier je leven en thuis om de levendige tinten van je stralende ziel te vertegenwoordigen. Deel je briljantheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I love and commit to nourishing my inner child.

NL: Ik hou van m’n innerlijke kind.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Within us all is a radiant inner child bathed in joy.

NL: In ons allen is een stralend innerlijk kind baadt van vreugde.

— Amy Leigh Mercree


I allow my inner joy wellspring to be unbounded and free, to power me up, and to keep me radiantly healthy!

NL: Ik sta toe dat mijn innerlijke vreugde bron is om onbegrensd en vrij te zijn, om me op te voeden, en om me stralend gezond te houden!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Extraordinary effervescence exists within you, waiting to be tapped.

NL: Er is een buitengewone bruis in je, wachtend om afgetapt te worden.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am made of joy! I am joy! My vibration is constantly raising, and I feel good!

NL: Ik ben gemaakt van vreugde! Ik ben vreugde! Mijn trilling stijgt voortdurend, en ik voel me goed!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Sharing our love is the highest form of bliss.

NL: Onze liefde delen is de hoogste vorm van gelukzaligheid.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I seek fun and embrace it! I am present to the many enjoyable experiences in my life. I have the courage to push the envelope of fun and infuse my life with happiness.

NL: Ik zoek plezier en omarm het! Ik ben aanwezig bij de vele plezierige ervaringen in mijn leven. Ik heb de moed om de envelop van plezier te duwen en mijn leven te inspireren met geluk.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Having fun is good for your health!

NL: Plezier hebben is goed voor je gezondheid!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Joy is the highest vibration in the known universe.

NL: Vreugde is de hoogste vibratie in het bekende universum.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


My heart pulses with love. I am open to its healing and joyful effects.

NL: Mijn hart pulseert met liefde. Ik sta open voor de genezing en vreugdevolle effecten.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Love sparkles within the shimmering jewel that is your heart.

NL: Liefde schittert in het glinsterende juweel dat je hart is.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am. I exist. I embrace my inner quiet and let it replenish me.

NL: Dat ben ik. Ik besta. Ik omhels mijn innerlijke stilte en laat het me aanvullen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Inner quiet can be cultivated. Meditation is a healing balm to a frazzled brain existing in a hectic world.

NL: Innerlijke rust kan gecultiveerd worden. Meditatie is een helende balsem naar een breekbaar brein dat bestaat in een hectische wereld.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am made of beauty. I notice beauty all around me every day. I am beautifully blessed!

NL: Ik ben gemaakt van schoonheid. Ik zie elke dag schoonheid om me heen. Ik ben prachtig gezegend!

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Look for daily beauty. Let the splendor of life fill your senses.

NL: Zoek naar dagelijkse schoonheid. Laat de pracht van het leven je zintuigen vullen.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am grateful for all the goodness in my life. I think life for bringing me so much joy.

NL: Ik ben dankbaar voor alle goedheid in mijn leven. Ik denk dat het leven voor het brengen van zoveel vreugde.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Gratitude opens you heart to receive more goodness. Then you give thanks and are blessed again. It’s an endless cycle.

NL: Dankbaarheid opent je hart om meer goedheid te ontvangen. Dan dank je en ben je weer gezegend. Het is een eindeloze cyclus.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am worth the effort of creating a blissful life. I choose to care for myself like a treasured lover. I love myself.

NL: Ik ben de moeite waard om een gelukzalig leven te creëren. Ik kies ervoor om voor mezelf te zorgen als een geliefde. Ik hou van mezelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Emotions of every color create the rich work of art that is life.

NL: Emoties van elke kleur creëren het rijke kunstwerk dat het leven is.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I accept the blissful gifts of beautiful flowers and plants.

NL: Ik accepteer de gelukzalige geschenken van prachtige bloemen en planten.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


Open your creative heart like an unfurling flower and petal and share your exquisiteness.

NL: Open je creatieve hart als een onthullende bloem en bloemblaadje en deel je pracht en praal.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life


I am awesome! I accept my amazing, awesome self exactly as I am in this moment. I love myself.

NL: Ik ben geweldig! Ik accepteer mijn geweldige, geweldige zelf precies zoals ik ben op dit moment. Ik hou van mezelf.

— Amy Leigh Mercree, Joyful Living: 101 Ways to Transform Your Spirit and Revitalize Your Life