Amy Andrews quotes | 29 quotes van Amy Andrews

Ben je op zoek naar een Amy Andrews quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Amy Andrews quotes. Veel leesplezier!

Amy Andrews quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Amy Andrews verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Amy Andrews quotes:

She loved him. She loved Ryder Davis. She loved his stupid face and his dumb smile and his idiotic biceps.

NL: Ze hield van hem. Ze hield van Ryder Davis. Ze hield van zijn stomme gezicht en zijn domme glimlach en zijn idiote biceps.

— Amy Andrews, Playing With Forever


I’m not going to be the bad guy here, Ryder, because you can’t be like every other man out there and think with your dick.

NL: Ik ga hier niet de slechterik zijn, Ryder, want je kunt niet zijn zoals elke andere man daarbuiten en denken met je lul.

— Amy Andrews, Playing With Forever


The man ticked all of her boxes. Compassionate, kind, thoughtful. But he was alpha as fuck on a rugby field. And in the bedroom. Or on a balcony. Or in front of a mirror. Or up against a wall. She really should walk away. Now. Right now. Hell, she should run.

NL: De man tikte al haar dozen. Mededogend, vriendelijk, attent. Maar hij was alpha als neuker op een rugbyveld. En in de slaapkamer. Of op een balkon. Of voor een spiegel. Of tegen een muur. Ze moet echt weglopen. Nu. Nu meteen. Ze zou moeten vluchten.

— Amy Andrews, Playing With Forever


He didn’t try to kiss her. She probably would have bitten him if he had. This wasn’t nice sex. It wasn’t considerate. This wasn’t the kind of sex lovers had. It was two angry people trying to fuck each other into submission.And she’d never been more turned on in her life.

NL: Hij probeerde haar niet te kussen. Ze zou hem waarschijnlijk gebeten hebben als hij dat gedaan had. Dit was geen leuke seks. Het was niet attent. Dit was niet het soort seksliefhebbers. Het waren twee boze mensen die elkaar probeerden te neuken tot onderwerping.En ze was nog nooit zo opgewonden geweest in haar leven.

— Amy Andrews, Playing With Forever


Whatever am I going to do with that monster, Ryder Davis?”He gave a husky laugh. “I think you could probably just tell it to come now and it would.

NL: Wat moet ik doen met dat monster, Ryder Davis?Hij gaf een husky lachen. Ik denk dat je het waarschijnlijk gewoon kunt zeggen om nu te komen en het zou doen.

— Amy Andrews, Playing With Forever


And did I mention how much chicks dig guys with dogs? Go out with Tiny and they’ll flock.”“Val…” Ryder shoved a hand through his hair. “I play in one of the country’s most elite rugby teams. I’m on the tele. And billboards. In my underwear. I do okay with the chicks.

NL: En heb ik al gezegd hoeveel meiden jongens met honden leuk vinden? Ga uit met Tiny en ze zullen zwermen…Val….Ryder duwde een hand door zijn haar. Ik speel in een van de meest elite rugby teams van het land. Ik ben op de tele. En reclameborden. In mijn ondergoed. Ik doe het goed met de meiden.

— Amy Andrews, Playing With Forever


You told me your mother wants grandchildren.”“My mother wants George Clooney to move to the farm too but that ain’t ever going to happen.

NL: Je zei dat je moeder kleinkinderen wil.Mijn moeder wil dat George Clooney ook naar de boerderij verhuist, maar dat zal nooit gebeuren.

— Amy Andrews, Playing With Forever


Ryder cocked an eyebrow. “So that’s how you get men do your bidding.”She laughed, still looking into Tiny’s eyes. “By calling them good boy and offering them treats?”Ryder smiled. Her laugh made him happy. Hell, just looking at the woman made him happy. “Works for me.

NL: Ryder heeft een wenkbrauw geslagen. Ze lachte, nog steeds op zoek naar Tiny zijn ogen. Door hen goede jongen te noemen en hen traktaties aan te bieden? Haar lach maakte hem gelukkig. Verdomme, gewoon kijken naar de vrouw maakte hem gelukkig. Werkt voor mij.

— Amy Andrews, Playing With Forever


She tasted good. Like salt and vinegar chips and Bailey’s Irish cream. Who knew that was such a fucking turn on?

NL: Ze smaakte goed. Zoals zout en azijn en Bailey’s Ierse room. Wie wist dat dat zo’n verdomde opwinding was?

— Amy Andrews, Playing With Forever


Spread your legs.” His voice was deep and dark, the glow in his eyes feral. This was what he’d looked like on the field tonight. Running the plays. Focused on the job.Dominant. Decisive. Certain.Male.

NL: Zijn stem was diep en donker, de gloed in zijn ogen wilde. Zo zag hij eruit op het veld vanavond. Ik leid de toneelstukken. Gefocust op het werk. Dominant. Beslissend. Zeker, Male.

— Amy Andrews, Playing With Forever


I saw you on that field tonight, you rugby guys look like you were born knowing how to fuck.

NL: Ik zag je op dat veld vanavond, jullie rugby jongens zien eruit alsof jullie geboren zijn weten hoe je moet neuken.

— Amy Andrews, Playing With Forever


So you know how to ride a horse and muster and…stuff.”He laughed. “Yes. I know how to do stuff.” He squeezed her ass again and muscles deep and low responded. “Country boys know how to do all kinds of stuff.

NL: Dus je weet hoe je moet paardrijden en verzamelen en… spul.Hij lachte. Ja. Ik weet hoe om dingen te doen…Hij kneep haar kont weer en spieren diep en laag reageerde. Jongens weten hoe je allerlei dingen moet doen.

— Amy Andrews, Playing With Forever


His woman. Part of her knew she should object to the wording. She wasn’t his woman. They weren’t together like that. But the heaviness between her legs was blooming into something much fuller and fuck it, she liked the way it sounded on his lips while he pinned her to the railing and publically groped her.

NL: Zijn vrouw. Een deel van haar wist dat ze bezwaar moest maken tegen de formulering. Ze was niet zijn vrouw. Ze waren niet zo samen. Maar de zwaarte tussen haar benen bloeide in iets veel voller en neukte het, ze hield van de manier waarop het klonk op zijn lippen terwijl hij haar vastpinde aan de leuning en publiekelijk betast haar.

— Amy Andrews, Playing With Forever


Trying to Jedi mind trick the towel into falling off me won’t work. You’re a rugby player not Luke Skywalker.”He grinned. “I have a light sabre in my pants that says different.” Oh he did. And he wielded that weapon of mass distraction well.

NL: Proberen om Jedi geest truc de handdoek in vallen van mij zal werken. Je bent een rugbyspeler, niet Luke Skywalker. Ik heb een lichte sabel in mijn broek die anders zegt. En hij hanteerde dat wapen van massale afleiding goed.

— Amy Andrews, Playing With Forever


It’s just a dress.”Oh no. There was nothing just about it. Juliet was wearing a walking hard on. “With a zip.” He fought the desire to close his eyes and rut into her hand. “That goes on forever. I can peel you like banana.

NL: Het is maar een jurk. Er was niks aan de hand. Juliet droeg een wandeling hard op. Hij vocht tegen het verlangen om zijn ogen te sluiten en in haar hand te sleuren. Dat gaat voor altijd door. Ik kan je schillen als banaan.

— Amy Andrews, Playing With Forever


So, let me get this right.” He braked at a traffic light and yanked at the edges of his bow tie, reefing the knot undone, leaving the tails flapping open. “You’re pissed at me because my friends don’t think you’re just some kind of fuck buddy?

NL: Hij brak bij een stoplicht en rukte aan de randen van z’n vlinderdas… en liet de staarten open. Ben je boos op me omdat mijn vrienden niet denken dat je gewoon een soort neukmaatje bent?

— Amy Andrews, Playing With Forever


The car was some kind of Porsche and the door stood open and beckoning, like a gold embossed invitation to sinIf she could survive a ride with angel-lips in his penis car then surely she’d be immune to him in any situation?

NL: De auto was een soort Porsche en de deur stond open en wenkte, als een gouden in reliëf uitnodiging om te zondigen Als ze kon overleven een rit met engelenlippen in zijn penis auto dan zeker ze zou immuun voor hem zijn in elke situatie?

— Amy Andrews, Playing the Player


Sex was a happiness transaction. And rugby had given Linc the means to feel very happy, very often.

NL: Seks was een gelukkige transactie. En rugby had Linc de middelen gegeven om zich heel vaak gelukkig te voelen.

— Amy Andrews, Playing the Player


It was the kind of mouth that should only be found on angels. Chick angels.

NL: Het was het soort mond dat alleen op engelen te vinden was. Meiden engelen.

— Amy Andrews, Playing the Player


Linc had always been a leg man. Thankfully hers made up for her caustic tongue and armour plated panties

NL: Linc was altijd al een beenman geweest. Gelukkig gemaakt voor haar bijtende tong en gepantserde slipje

— Amy Andrews


Talk to me when your nuts are so blue they look like something you can hang on a Christmas tree.

NL: Praat tegen me als je ballen zo blauw zijn dat ze eruit zien als iets wat je aan een kerstboom kunt hangen.

— Amy Andrews, Playing the Player


This was Linc at his most elemental. This was cave man stuff. Potently male. Potently virile. Hot. As. Fuck.

NL: Dit was Linc op zijn meest elementaire. Dit waren grotmannen dingen. Pottig mannetje. Sterk viriel. Heet. Zoals. Verdomme.

— Amy Andrews, Playing the Player


His aftershave – eau du sex god – wafted her way.

NL: Zijn aftershave… eau du sex god… zweefde haar weg.

— Amy Andrews, Playing the Player


He hadn’t struck her as particularly religious unless she counted the number of times he’d called out to Jesus when he’d been deep inside her.

NL: Hij had haar niet als bijzonder religieus geslagen, tenzij zij het aantal keren telde dat hij riep tot Jezus toen hij diep in haar was geweest.

— Amy Andrews, Playing the Player


He was stretched out like he was her own personal playground and she wanted to ride on his equipment for a bit longer.

NL: Hij was uitgerekt alsof hij haar eigen speeltuin was en ze wilde nog wat langer op zijn spullen rijden.

— Amy Andrews


If I’d known a sixty-niner was the way to your heart I would have done it weeks ago.

NL: Als ik wist dat een negenenzestigste de weg naar je hart was… zou ik het weken geleden gedaan hebben.

— Amy Andrews, Playing the Player


You’re a gambling man, right? Or do you only bet on frivolous things like poker and fucking women?

NL: Je bent een gokker, toch? Of wed je alleen op frivoole dingen zoals poker en vrouwen?

— Amy Andrews, Playing the Player


Why do men always have such high opinions of their cock?

NL: Waarom hebben mannen altijd zo’n hoge mening over hun lul?

— Amy Andrews, Playing the Player


He’d gone too far. He didn’t usually talk to women so frankly. Not with them both fully clothed anyway.

NL: Hij was te ver gegaan. Hij praatte meestal niet zo eerlijk tegen vrouwen. Niet met allebei de kleren aan.

— Amy Andrews, Playing the Player