Amit Ray quotes | 42 quotes van Amit Ray

Ben je op zoek naar een Amit Ray quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Amit Ray quotes. Veel leesplezier!

Amit Ray quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Amit Ray verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Amit Ray quotes:

It does not matter how long you are spending on the earth, how much money you have gathered or how much attention you have received. It is the amount of positive vibration you have radiated in life that matters,

NL: Het maakt niet uit hoe lang jullie op aarde uitgeven, hoeveel geld jullie hebben verzameld of hoeveel aandacht jullie hebben gekregen. Het is de hoeveelheid positieve vibratie die jullie in het leven hebben laten stralen die ertoe doet,

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


Looking at beauty in the world, is the first step of purifying the mind.

NL: Kijken naar schoonheid in de wereld, is de eerste stap van het zuiveren van de geest.

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


The true miracle lies in our eagerness to allow, appreciate, and honor the uniqueness, and freedom of each sentient being to sing the song of their heart.

NL: Het ware wonder ligt in ons verlangen om de uniciteit en vrijheid van ieder bewust wezen toe te staan, te waarderen en te eren om het lied van hun hart te zingen.

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


You are never alone. You are eternally connected with everyone.

NL: Je bent nooit alleen. Jullie zijn eeuwig verbonden met iedereen.

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


Write it on your heart you are the most beautiful soul of the Universe. Realize it, honor it and celebrate the life.

NL: Schrijf het op je hart dat je de mooiste ziel van het Universum bent. Realiseer het, erken het en vier het leven.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Life is a mystery- mystery of beauty, bliss and divinity. Meditation is the art of unfolding that mystery.

NL: Het leven is een mysterie… mysterie van schoonheid, gelukzaligheid en goddelijkheid. Meditatie is de kunst van het ontvouwen van dat mysterie.

— Amit Ray


Meditation is a way for nourishing and blossoming the divinity within you.

NL: Meditatie is een manier om de goddelijkheid in je te voeden en te bloeien.

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


You are a cosmic flower. Om chanting is the process of opening the psychic petals of that flower.

NL: Je bent een kosmische bloem. Om chanten is het proces van het openen van de helderziende bloemblaadjes van die bloem.

— Amit Ray, Om Chanting and Meditation


God is whispering in your heart, in the whole existence, just tune your ears.

NL: God fluistert in je hart, in het hele bestaan, luister gewoon naar je oren.

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


Have love for your inner Self and everything else is done for you.

NL: Heb liefde voor je innerlijke Zelf en al het andere wordt voor je gedaan.

— Amit Ray


Enjoy the limitless bliss consciousness here and now. The reality of you lies much beyond your sensory perceptions and boundaries.

NL: Geniet van het eindeloze geluksbewustzijn hier en nu. De realiteit van jullie ligt veel verder dan jullie zintuiglijke percepties en grenzen.

— Amit Ray


Prayer is the sign of your weakness. Rely on your inner strength. You will be the winner.

NL: Gebed is het teken van je zwakte. Vertrouw op je innerlijke kracht. Jij wordt de winnaar.

— Amit Ray


Searching outside of you is Samsara (the world). Searching within you leads to Nirvana.

NL: Buiten je zoeken is Samsara (de wereld). Zoeken in jou leidt naar Nirvana.

— Amit Ray, Yoga and Vipassana: An Integrated Life Style


Concentration attracts luck factor.

NL: Concentratie trekt geluksfactor aan.

— Amit Ray, Yoga and Vipassana: An Integrated Life Style


No one is to blame because there is no one other than you. Nothing is to disrespect because there is nothing other than you.

NL: Niemand is schuldig omdat er niemand anders is dan jij. Niets is respectloos omdat er niets anders is dan jij.

— Amit Ray


You are the perfect creation of God. Don’t allow you to be down. God is experiencing through you.

NL: Jij bent de perfecte schepping van God. Sta niet toe dat je beneden bent. God ervaart door jullie heen.

— Amit Ray


Energy comes not from your muscle neither from your heart. It comes from your inner source.

NL: Energie komt niet uit je spier noch uit je hart. Het komt van je innerlijke bron.

— Amit Ray


Spirituality exist in testing and experiencing the depth of inner peace consistently.

NL: Spiritualiteit bestaat in het constant testen en ervaren van de diepte van innerlijke vrede.

— Amit Ray


There are many goals but one path – the path of compassion.

NL: Er zijn vele doelen maar één pad – het pad van mededogen.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Penetrate deep into the word “Om”. Gradually the word will disappear and only the silence will remain. The word is a support. The meaning is within you. Om brings out that meaning which is hidden in your soul.

NL: Spijbel diep in het woord ‘Om’. Geleidelijk zal het woord verdwijnen en alleen de stilte zal blijven bestaan. Het woord is een steun. De betekenis zit in jou. Om brengt die betekenis naar boven die verborgen is in je ziel.

— Amit Ray, Om Chanting and Meditation


If you want to fly on the sky, you need to leave the earth. If you want to move forward, you need to let go the past that drags you down.

NL: Als je wilt vliegen op de lucht, moet je de aarde verlaten. Als je vooruit wilt, moet je het verleden loslaten dat je naar beneden sleept.

— Amit Ray, World Peace: The Voice of a Mountain Bird


The light of compassion opens the petals of the heart. When the petals of the heart unfold fragrance spreads across the valley.

NL: Het licht van mededogen opent de bloemblaadjes van het hart. Wanneer de bloemblaadjes van het hart zich ontvouwen, verspreidt de geur zich over de vallei.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Education is beautification of the inner world and the outer world.

NL: Onderwijs is verfraaiing van de innerlijke wereld en de buitenwereld.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


When you know the knower within, you don’t need to know further. When you know the meditator within, you don’t need to meditate further. When you truly know the worshiper in you, you are to be worshiped.

NL: Als je de kenner van binnen kent, hoef je niet verder te weten. Als je de meditator kent, hoef je niet verder te mediteren. Wanneer jullie de aanbidder in jullie kennen, worden jullie aanbeden.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Science is observing truth in the light of head. Religion is observing truth in the light of heart. Humanity is using both the lights. And education is developing that humanity.

NL: De wetenschap observeert de waarheid in het licht van het hoofd. Religie observeert de waarheid in het licht van het hart. De mensheid gebruikt beide lichten. En onderwijs is het ontwikkelen van die mensheid.

— Amit Ray


Compassion is all inclusive. Compassion knows no boundaries. Compassion comes with awareness, and awareness breaks all narrow territories.

NL: Mededogen is all inclusive. Mededogen kent geen grenzen. Mededogen komt met bewustzijn, en bewustzijn breekt alle smalle gebieden.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


If you are driven by fear, anger or pride nature will force you to compete. If you are guided by courage, awareness, tranquility and peace nature will serve you.

NL: Als je gedreven wordt door angst, woede of trots, zal de natuur je dwingen om te concurreren. Als je wordt geleid door moed, bewustzijn, rust en vrede, zal de natuur je dienen.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Collaboration has no hierarchy. The Sun collaborates with soil to bring flowers on the earth.

NL: Samenwerking heeft geen hiërarchie. De zon werkt samen met de grond om bloemen op aarde te brengen.

— Amit Ray, Enlightenment Step by Step


Kindness and awareness work together. Through awareness we understand the underlying beauty of everything and every being.

NL: Vriendelijkheid en bewustzijn werken samen. Door bewustzijn begrijpen we de onderliggende schoonheid van alles en ieder wezen.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Your passion is your connection to God.

NL: Jouw passie is jouw connectie met God.

— Amit Ray, Walking the Path of Compassion


Mindfulness and compassion can give you the power, illumination, love, and wisdom to draw higher forms, thoughts, feelings, and situations into your life.

NL: Mindfulness en mededogen kunnen je de kracht, verlichting, liefde en wijsheid geven om hogere vormen, gedachten, gevoelens en situaties in je leven te trekken.

— Amit Ray, Walking the Path of Compassion


Friendship happens when the distance between the hearts tends to zero.

NL: Vriendschap gebeurt wanneer de afstand tussen de harten neigt naar nul.

— Amit Ray, World Peace: The Voice of a Mountain Bird


Every day send some blessings to the world. Let there be flow of love

NL: Elke dag enkele zegeningen naar de wereld sturen. Laat er stroom van liefde zijn

— Amit Ray, Walking the Path of Compassion


Beauty is the purest feeling of the soul. Beauty arises when soul is satisfied.

NL: Schoonheid is het zuiverste gevoel van de ziel. Schoonheid ontstaat als de ziel tevreden is.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Compassion is the signature of Higher Consciousness. Non-violence is the tool to evolve into the Higher Consciousness.

NL: Mededogen is de handtekening van Hoger Bewustzijn. Geweldloosheid is het instrument om te evolueren naar het Hogere Bewustzijn.

— Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power


Vipassana meditation is an ongoing creative purification process. Observation of the moment-to-moment experience cleanses the mental layers, one after another.

NL: Vipassana meditatie is een continu creatief zuiveringsproces. Observatie van de moment-tot-moment ervaring reinigt de mentale lagen, de een na de ander.

— Amit Ray, Yoga and Vipassana: An Integrated Life Style


Suffering is due to our disconnection with the inner soul. Meditation is establishing that connection.

NL: Lijden is te wijten aan onze ontkoppeling met de innerlijke ziel. Meditatie is het leggen van die verbinding.

— Amit Ray, Meditation: Insights and Inspirations


Science of happiness lies in our understanding. The secrets of happiness lie in our capacity to expand our heart.

NL: Wetenschap van geluk ligt in ons begrip. De geheimen van geluk liggen in ons vermogen om ons hart uit te breiden.

— Amit Ray, Yoga and Vipassana: An Integrated Life Style


Raise you awareness and share your uniqueness to the world.

NL: Verhoog je bewustzijn en deel je uniciteit met de wereld.

— Amit Ray, Enlightenment Step by Step


The more you treat your body and the cells as intelligent being the more you will be sharp, quick, competent, and fulfilled.

NL: Hoe meer je je lichaam en de cellen als intelligent behandelt, hoe meer je scherp, snel, competent en voldaan zult zijn.

— Amit Ray, Yoga The Science of Well-Being


Remember your connection with the cosmos. Remember your connection with the infinity and that remembrance will give you the freedom.

NL: Denk aan je connectie met de kosmos. Onthoud je connectie met de oneindigheid en die herinnering zal je de vrijheid geven.

— Amit Ray, Enlightenment Step by Step


Exercises are like prose, whereas yoga is the poetry of movements. Once you understand the grammar of yoga; you can write your poetry of movements.

NL: Oefeningen zijn als proza, terwijl yoga de poëzie van bewegingen is. Zodra je de grammatica van de yoga begrijpt, kun je je poëzie van bewegingen schrijven.

— Amit Ray, Yoga and Vipassana: An Integrated Life Style