Amber Hurdle quotes | 15 quotes van Amber Hurdle

Ben je op zoek naar een Amber Hurdle quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Amber Hurdle quotes. Veel leesplezier!

Amber Hurdle quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Amber Hurdle verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Amber Hurdle quotes:

Because I started investing in wiserrelationships, I am now an absurdly wealthy woman—if blessings,fulfillment & joy are measured as wealth.

NL: Omdat ik begon te investeren in wijzere relaties, ben ik nu een absurd rijke vrouw als zegeningen, vervulling & vreugde worden gemeten als rijkdom.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Most people like to talk about themselves, so get them going and you’ll make new friends quickly!

NL: De meeste mensen willen over zichzelf praten, dus zet ze op gang en je zult snel nieuwe vrienden maken!

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Determine how you are going to measure your success.

NL: Bepaal hoe je je succes gaat meten.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Remember, you are not aspiring for perfection, Bombshell. You are aspiring for progress, one step at a time.

NL: Vergeet niet, je bent niet aspirant voor perfectie, Bombshell. Jullie streven naar vooruitgang, stap voor stap.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Be sure to ask for help, and vent or brag on your progress along the way.

NL: Vraag zeker om hulp, en ontlucht of opschep je vooruitgang langs de weg.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Do your best in the day, for the day, and then work on tomorrow when it comes. Show yourself grace and laugh at yourself.

NL: Doe je best in de dag, voor de dag, en werk dan aan morgen als het komt. Toon jezelf genade en lach jezelf uit.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Don’t be bothered with what you think other people expect of you when it comes to your raw talent.

NL: Laat je niet bezig houden met wat je denkt dat andere mensen van je verwachten als het gaat om je rauwe talent.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


You want to be able to say, for example, “I will know I am successful if these three things happen.

NL: U wilt in staat zijn om te zeggen, bijvoorbeeld, Ik zal weten dat ik succesvol ben als deze drie dingen gebeuren.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


If you cannot tie your marketing efforts to actual dollars that the electric company will accept, it’s time to adjust your plan.

NL: Als u uw marketing-inspanningen niet kunt koppelen aan de werkelijke dollars die het elektrische bedrijf zal accepteren, is het tijd om uw plan aan te passen.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


I’ve always said we can’t all experience everything, but we can all learn from each other’s experiences, making learning curves shorter and pitfalls avoidable.

NL: Ik heb altijd gezegd dat we niet alles kunnen ervaren, maar we kunnen allemaal leren van elkaars ervaringen, het maken van leercurves korter en valkuilen vermijdbaar.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Business is fluid and you can always improve and progress as your time and financial resources allow, and as your learningcurve shortens.

NL: Zaken zijn vloeiend en u kunt altijd verbeteren en vooruitgang als uw tijd en financiële middelen toestaan, en als uw leercurve verkort.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


A Bombshell’s constant struggle is living up to her God given potential while also battling in her mind the difference between her expectations and the world’s expectations.

NL: Een Bomschoppen constante strijd leeft naar haar God gegeven potentieel, terwijl ook vechten in haar geest het verschil tussen haar verwachtingen en de wereld verwachtingen.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


A Bombshell wants it all, yet she is beginning to see shecan’t have it all at once.

NL: Een Bombshell wil het allemaal, maar ze begint te zien dat ze het allemaal in één keer kan hebben.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


The concept of “work-life balance” is a fleeting idea for a Bombshell. Instead, a focus on work-life success—where her time and energy shifts based on the rotating demands of each area of her life—is far more realistic.

NL: Het concept van werk-leven evenwicht is een vluchtig idee voor een Bombshell. In plaats daarvan is een focus op werk-levenssucces…waar haar tijd en energie verschuiven op basis van de roterende eisen van elk gebied van haar leven… veel realistischer.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur


Sorry, Sister. You’re not “normal.” You’re exceptional. You’re a Bombshell. If this was easy, everyone would be a successful business owner.

NL: Sorry, zuster. Je bent niet normaal… je bent uitzonderlijk. Je bent een Bombshell. Als dit makkelijk was, zou iedereen een succesvolle ondernemer zijn.

— Amber Hurdle, The Bombshell Business Woman: How to Become a Bold, Brave, and Successful Female Entrepreneur