Amaka Imani Nkosazana quotes | 10 quotes van Amaka Imani Nkosazana

Ben je op zoek naar een Amaka Imani Nkosazana quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Amaka Imani Nkosazana quotes. Veel leesplezier!

Amaka Imani Nkosazana quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Amaka Imani Nkosazana verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Amaka Imani Nkosazana quotes:

People will always notice something about you. It might be the way you walk or the way you talk, or just simply your personality. Live each day in the way you want to be remembered. Live in such a way that people will be inspired by those unique qualities that you have and strive to live better lives for themselves.

NL: Mensen zullen altijd iets aan je merken. Het kan de manier waarop je loopt of de manier waarop je praat, of gewoon je persoonlijkheid. Leef elke dag op de manier waarop je herinnerd wilt worden. Leven op zo’n manier dat mensen geïnspireerd zullen worden door die unieke kwaliteiten die jullie hebben en streven naar een beter leven voor zichzelf.

— Amaka Imani Nkosazana


Separate yourself from those who hinder your vision. Make a choice to walk away from the trap set to ensnare you. Realize when someone is pulling you backwards every time you take a step forward. Separate from them and the result of your action will be a life of success.

NL: Scheid jezelf van degenen die je zicht belemmeren. Maak een keuze om weg te lopen van de valset om je te verleiden. Realiseer je wanneer iemand je elke keer achteruit trekt als je een stap vooruit zet. Los van hen en het resultaat van uw actie zal een leven van succes zijn.

— Amaka Imani Nkosazana


At any given moment, your circumstances can change. You may not be where you want to be right now. You may not even be doing what you prefer to do. But, if you change your way of thinking and realize that you have all the opportunities available to you just like each one of us. You can begin to focus on what you want to achieve and make it happen

NL: Op elk moment kunnen je omstandigheden veranderen. Je bent misschien niet waar je nu wilt zijn. Misschien doe je niet eens wat je liever doet. Maar als je je manier van denken verandert en je realiseert dat je alle mogelijkheden hebt die je hebt, net als ieder van ons. Je kunt je focussen op wat je wilt bereiken en het laten gebeuren.

— Amaka Imani Nkosazana


Be thankful for a breath of fresh air to be alive and well. Allow love and happiness to penetrate throughout your mind and soul. Take time to relax and live in the moment, the now, the present. Enjoy today.

NL: Wees dankbaar voor een frisse lucht om levend en wel te zijn. Laat liefde en geluk doordringen door je geest en ziel. Neem de tijd om te ontspannen en te leven in het moment, het nu, het heden. Veel plezier vandaag.

— Amaka Imani Nkosazana


When God takes out the trash, don’t go digging back through it. Trust Him.

NL: Als God het vuilnis buiten zet, ga er dan niet doorheen graven. Vertrouw hem.

— Amaka Imani Nkosazana, Heart Crush


God is my strength and my defense. When I am weak, he makes me strong. When I am broken, he makes me whole.

NL: God is mijn kracht en mijn verdediging. Als ik zwak ben, maakt hij me sterk. Als ik gebroken ben, maakt hij me compleet.

— Amaka Imani Nkosazana, Sweet Destiny


You may have fallen down, but you can get back up again. You may have doors shut, but new doors will open for you. You may have been lied on, but the truth will come to the light. You may have been hurt, but the pain will pass. You are a survivor. You have a history of surviving.

NL: Je bent misschien gevallen, maar je kunt weer opstaan. Je hebt misschien deuren dicht, maar nieuwe deuren zullen voor je opengaan. Jullie zijn misschien belogen, maar de waarheid zal aan het licht komen. Je bent misschien gekwetst, maar de pijn zal voorbij gaan. Je bent een overlever. Je hebt een geschiedenis van overleven.

— Amaka Imani Nkosazana, Heart Crush


God can take the ordinary and create the extraordinary. Our incredible God has the power to transform your simple life and give you the life of your dreams. Remarkable things happen in your life when you believe.

NL: God kan het gewone nemen en het buitengewone creëren. Onze ongelooflijke God heeft de kracht om je eenvoudige leven te transformeren en je het leven van je dromen te geven. Opmerkelijke dingen gebeuren in je leven als je gelooft.

— Amaka Imani Nkosazana, Heart Crush


Once your soul is awakened, you never return to the sleepwalking state of mind. Some people become complacent in life. They are just going through the motions and not aware of truth. Seek the knowledge, wisdom, and the understandings that vivify your existence.

NL: Als je ziel eenmaal ontwaakt is, keer je nooit meer terug naar de slaapwandelende gemoedstoestand. Sommige mensen worden zelfgenoegzaam in het leven. Ze gaan gewoon door de moties en zijn zich niet bewust van de waarheid. Zoek de kennis, wijsheid en de inzichten die je bestaan levend maken.

— Amaka Imani Nkosazana, Heart Crush


I Am ! Two powerful words…. You must confess… I Am who God called me to be. I Am a Success. I Am not what you think of me. I Am more than a conqueror. I Am walking by Faith. I Am a Gift.

NL: Dat ben ik! Twee krachtige woorden… je moet bekennen… Ik ben wie God me geroepen heeft om te zijn. Ik ben een succes. Ik ben niet wat je van me denkt. Ik ben meer dan een veroveraar. Ik loop langs Faith. Ik ben een geschenk.

— Amaka Imani Nkosazana, Release The Ink