Ally Carter quotes | 14 quotes van Ally Carter

Ben je op zoek naar een Ally Carter quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ally Carter quotes. Veel leesplezier!

Ally Carter quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ally Carter verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ally Carter quotes:

And I didn’t choose it, Kat. I chose you.

NL: En ik heb er niet voor gekozen, Kat. Ik koos jou.

— Ally Carter, Heist Society


…maybe it’s only fitting that relationship that started with a lie would end with one.

NL: …misschien is het alleen passend dat de relatie die begon met een leugen zou eindigen met een.

— Ally Carter, I’d Tell You I Love You, But Then I’d Have to Kill You


…nothing ever happens quickly (except when it does). Nothing is ever, ever easy (except when it is). And, most of all, nothing ever goes perfectly according to plan (except in the movies).

NL: …niets gebeurt ooit snel (behalve wanneer het gebeurt). Niets is ooit, ooit gemakkelijk (behalve wanneer het is). En, vooral, niets gaat perfect volgens plan (behalve in de films).

— Ally Carter, Only the Good Spy Young


The whole summer lay ahead of us-time to rest, time to wait. And when the future comes-no matter what comes with it-I’ll be smarter. I’ll be stronger. I’ll be ready.

NL: De hele zomer lag voor ons-tijd om te rusten, tijd om te wachten. En als de toekomst komt, wat er ook bij hoort… dan ben ik slimmer. Ik zal sterker zijn. Ik zal er klaar voor zijn.

— Ally Carter, Cross My Heart and Hope to Spy


You shouldn’t judge someone until you’ve walk a mile through an underground tunnel in her uncomfortable shoes

NL: Je moet niet iemand veroordelen totdat je een mijl door een ondergrondse tunnel bent gelopen in haar ongemakkelijke schoenen.

— Ally Carter, I’d Tell You I Love You, But Then I’d Have to Kill You


And then, despite everything, I smiled and looked at the note and knew that spring would come —it always does. so I stared out that cold window, watching my breath collect on the glass, trying not to think about my life after the thaw.

NL: En dan, ondanks alles, Ik glimlachte en keek naar het briefje en wist dat de lente zou komen..het altijd doet. Dus staarde ik uit dat koude raam, keek naar mijn adem verzamelen op het glas, proberen niet te denken aan mijn leven na de dooi.

— Ally Carter, Don’t Judge a Girl by Her Cover


Number of empty Ben & Jerry’s containers: 3 — two mint chocolate cookie, one plain vanilla. (Who buys plain vanilla ice cream from Ben & Jerry’s, anyway? Is there a greater waste?)

NL: Aantal lege containers van Ben & Jerry: 3 — twee muntchocoladekoekje, één gewone vanille. (Wie koopt er trouwens gewoon vanille-ijs bij Ben & Jerry’s? Is er een grotere verspilling?)

— Ally Carter


I think it’s kinda nice.’ And I did. my mom isn’t famous for her pies. No, she’s famous for defusing a nuclear device in Brussels with only a pair of cuticle scissors and a ponytail holder. Somehow, at the moment, pies seemed cooler.

NL: Ik vind het wel leuk.’ En dat deed ik. Mijn moeder is niet beroemd om haar taarten. Nee, ze staat bekend om het onschadelijk maken van een nucleair apparaat in Brussel met slechts een schaar en een ponystaarthouder. Op een of andere manier, op dit moment, leken taarten cooler.

— Ally Carter, I’d Tell You I Love You, But Then I’d Have to Kill You


She’d absolutely adored the library_an entire building where anyone could take things they didn’t own and feel no remorse about it.

NL: Ze was absoluut dol op het hele gebouw… waar iedereen dingen kon meenemen die ze niet hadden… en er geen wroeging over had.

— Ally Carter, Heist Society


Ooh..I want one” – BexThey’re not puppies.” -Cammie

NL: Ooh…ik wil er een” – BexHet zijn geen puppy’s.” – Cammie.

— Ally Carter


You don’t need a search warrant to go through someone’s trash. Seriously. Once it hits the curb it is totally fair game-you an look it up.

NL: Je hebt geen huiszoekingsbevel nodig om iemands afval te doorzoeken. Serieus. Zodra het raakt de stoep is het volledig eerlijk spel-je een opzoek het.

— Ally Carter, Cross My Heart and Hope to Spy


You look disappointed to see me, Zach,” Macey teased. “Don’t you like my jacket?

NL: Je ziet er teleurgesteld uit om me te zien, Zach,” plaagde Macey. Vind je mijn jasje niet mooi?

— Ally Carter, Only the Good Spy Young


I know too well how dangerous hope can be, how it grows and sometimes dies, taking its host with it. It’s more powerful than anything Dr.Fibs keeps in his labs, more precious than all the secrets inside Sublevel Two.

NL: Ik weet te goed hoe gevaarlijk hoop kan zijn, hoe het groeit en soms sterft en zijn gastheer meeneemt. Het is krachtiger dan wat dan ook Dr. Fibs bewaart in zijn labs, waardevoller dan alle geheimen in Sublevel Twee.

— Ally Carter, Only the Good Spy Young


Hope is a delicate thing. A dangerous thing.

NL: Hoop is een delicaat iets. Een gevaarlijk ding.

— Ally Carter, Take the Key and Lock Her Up