Alfred Tennyson quotes | 18 quotes van Alfred Tennyson

Ben je op zoek naar een Alfred Tennyson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Alfred Tennyson quotes. Veel leesplezier!

Alfred Tennyson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Alfred Tennyson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Alfred Tennyson quotes:

If I had a flower for every time I thought of you…I could walk through my garden forever.

NL: Als ik een bloem had voor elke keer als ik aan je dacht… kon ik voor altijd door mijn tuin lopen.

— Alfred Tennyson


Tis better to have loved and lost, Than never to have loved at all.

NL: Het is beter om lief te hebben en te verliezen, dan nooit lief te hebben gehad.

— Alfred Tennyson, In Memoriam


I hold it true, whate’er befall;I feel it when I sorrow most;’Tis better to have loved and lostThan never to have loved at all.

NL: Ik houd het waar, wat er ook gebeurt; ik voel het als ik het meest verdrietig ben;’Het is beter om lief te hebben en te verliezenDan nooit lief te hebben gehad.

— Alfred Tennyson, In Memoriam


Half the night I waste in sighs,Half in dreams I sorrow afterThe delight of early skies;In a wakeful dose I sorrowFor the hand, the lips, the eyes,For the meeting of the morrow,The delight of happy laughter,The delight of low replies.

NL: De helft van de nacht verspil ik in zuchten,Half in dromen ik verdriet naDe vreugde van de vroege hemelen;In een wakkere dosis ik verdriet om de hand, de lippen, de ogen,Voor de ontmoeting van morgen,De vreugde van gelukkig lachen,De vreugde van lage antwoorden.

— Alfred Tennyson, Maud, and other poems


Tears, idle tears, I know not what they mean, Tears from the depths of some devine despairRise in the heart, and gather to the eyes, In looking on the happy autumn fields, And thinking of the days that are no more.

NL: Tranen, loze tranen, ik weet niet wat ze betekenen, Tranen uit de diepten van sommige goddelijke wanhoopSta op in het hart, en verzamelen in de ogen, In het kijken naar de gelukkige herfstvelden, En denken aan de dagen die niet meer zijn.

— Alfred Tennyson


HopeSmiles from the threshold of the year to come, Whispering ‘it will be happier’…

NL: HopeGlimlacht vanaf de drempel van het komende jaar, fluisterend ‘het zal gelukkiger zijn’…

— Alfred Tennyson


I am a part of all that I have met.

NL: Ik maak deel uit van alles wat ik heb ontmoet.

— Alfred Tennyson, The Complete Poetical Works of Tennyson


Come friends, it’s not too late to seek a newer world.

NL: Kom vrienden, het is nog niet te laat om een nieuwere wereld te zoeken.

— Alfred Tennyson


Knowledge comes, but wisdom lingers.

NL: Kennis komt, maar wijsheid blijft hangen.

— Alfred Tennyson


But thy strong Hours indignant work’d their wills,And beat me down and marr’d and wasted me,And tho’ they could not end me, left me maim’dTo dwell in presence of immortal youth,Immortal age beside immortal youth,And all I was, in ashes. – Tithonus

NL: Maar uw sterke uren verontwaardigd werk verwoed hun wil,En sloeg me neer en marr… en verspilde me,En ze konden me niet beëindigen, liet me verminkenOm te wonen in aanwezigheid van onsterfelijke jeugd,Onsterfelijk tijdperk naast onsterfelijke jeugd,En alles wat ik was, in as. – Tithonus.

— Alfred Tennyson


I came in haste with cursing breath,And heart of hardest steel;But when I saw thee cold in death,I felt as man should feel.For when I look upon that face,That cold, unheeding, frigid brown,Where neither rage nor fear has place,By Heaven! I cannot hate thee now!

NL: Ik kwam haastig met vloekende adem, en het hart van hardste staal; Maar toen ik zag u koud in de dood, voelde ik me als de mens moet voelen.Want als ik kijk naar dat gezicht, Die koude, onverschrokken, frigide bruin, Waar noch woede noch angst plaats heeft,Door de hemel! Ik kan je nu niet haten!

— Alfred Tennyson


Dear as remembered kisses after death,And sweet as those by hopeless fancy feign’dOn lips that are for others; deep as love,Deep as first love, and wild with all regret;O Death in Life, the days that are no more!

NL: Geliefd als herinnering kust na de dood,En zoet als degenen door hopeloze fantasie geveinsdOp lippen die voor anderen zijn; diep als liefde, Diep als eerste liefde, en wild met alle spijt;O Dood in het Leven, de dagen die niet meer zijn!

— Alfred Tennyson


Though much is taken, much abides; and thoughWe are not now that strength which in old daysMoved earth and heaven, that which we are, we are;One equal temper of heroic hearts,Made weak by time and fate, but strong in willTo strive, to seek, to find, and not to yield.

NL: Hoewel er veel is, blijft er veel, en hoewel wij nu niet die kracht zijn die in de oude tijd de aarde en de hemel bewoog, wat we zijn, zijn we;Een gelijk humeur van heldhaftige harten,Gemaakt zwak door tijd en lot, maar sterk in wilOm te streven, te zoeken, te vinden, en niet om toe te geven.

— Alfred Tennyson, Idylls of the King and a Selection of Poems


Once in a golden hour I cast to earth a seed. Up there came a flower, The people said, a weed.

NL: Eenmaal in een gouden uur gooide ik een zaadje op aarde. Boven kwam een bloem, zei men, een onkruid.

— Alfred Tennyson, The Complete Works of Alfred Tennyson


I remainMistress of mine own self and mine own soul

NL: Ik blijf Meesteres van mezelf en mijn eigen ziel.

— Alfred Tennyson


So runs my dream, but what am I?An infant crying in the nightAn infant crying for the lightAnd with no language but a cry.

NL: Dus runt mijn droom, maar wat ben ik?Een baby die’s nachts huiltEen baby die om het licht huiltEn zonder enige taal dan een schreeuw.

— Alfred Tennyson, In Memoriam


How dull it is to pause, to make an end,To rust unburnish’d, not to shine in use!As tho’ to breathe were life!

NL: Hoe saai is het om te pauzeren, om een einde te maken, Om onverbrand te roesten, niet om te schijnen in gebruik!As three te ademen waren leven!

— Alfred Tennyson, Ulysses


For I dipped into the future, far as human eye could see,Saw the Vision of the world, and all the wonder that would be.

NL: Want ik doopte in de toekomst, voor zover het menselijk oog kon zien, Zag de Visie van de wereld, en al het wonder dat zou zijn.

— Alfred Tennyson, The Complete Works of Alfred Tennyson