Alexandre Dumas quotes | 18 quotes van Alexandre Dumas

Ben je op zoek naar een Alexandre Dumas quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Alexandre Dumas quotes. Veel leesplezier!

Alexandre Dumas quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Alexandre Dumas verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Alexandre Dumas quotes:

Woman is sacred the woman one loves is holy.

NL: Vrouw is heilig de vrouw die je liefhebt is heilig.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.

NL: Ware liefde maakt een man altijd beter, ongeacht welke vrouw het inspireert.

— Alexandre Dumas


Love is the most selfish of all the passions.

NL: Liefde is de meest egoïstische van alle passies.

— Alexandre Dumas, The Three Musketeers


Moral wounds have this peculiarity – they may be hidden, but they never close; always painful, always ready to bleed when touched, they remain fresh and open in the heart.

NL: Morele wonden hebben deze eigenaardigheid – ze kunnen worden verborgen, maar ze nooit dicht; altijd pijnlijk, altijd klaar om te bloeden wanneer aangeraakt, ze blijven fris en open in het hart.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


When you compare the sorrows of real life to the pleasures of the imaginary one, you will never want to live again, only to dream forever.

NL: Wanneer je de smarten van het echte leven vergelijkt met de geneugten van de denkbeeldige, zul je nooit meer willen leven, alleen maar om voor altijd te dromen.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


Those born to wealth, and who have the means of gratifying every wish, know not what is the real happiness of life, just as those who have been tossed on the stormy waters of the ocean on a few frail planks can alone realize the blessings of fair weather.

NL: Degenen die geboren zijn aan rijkdom, en die de middelen hebben om elke wens te bevredigen, weten niet wat het echte geluk van het leven is, net zoals degenen die zijn gegooid op het stormachtige water van de oceaan op een paar broze planken alleen de zegeningen van mooi weer kunnen realiseren.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


I do not cling to life sufficiently to fear death.

NL: Ik hou me niet genoeg vast aan het leven om de dood te vrezen.

— Alexandre Dumas, The Three Musketeers


How is it that little children are so intelligent and men so stupid? It must be education that does it

NL: Hoe komt het dat kleine kinderen zo intelligent zijn en mannen zo dom? Het moet onderwijs zijn dat het doet.

— Alexandre Dumas


I don’t think man was meant to attain happiness so easily. Happiness is like those palaces in fairy tales whose gates are guarded by dragons: we must fight in order to conquer it.

NL: Ik denk niet dat de mens bedoeld was om zo gemakkelijk geluk te bereiken. Geluk is als die paleizen in sprookjes waarvan de poorten worden bewaakt door draken: we moeten vechten om het te veroveren.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


Darling, has not the count just told us that all human wisdom is summed up in two words? Wait and hope.

NL: Schat, heeft de graaf ons niet net verteld dat alle menselijke wijsheid in twee woorden is samengevat? Wacht en hoop.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


Utterly sure of himself, convinced of his power, certain that the laws that governed other men couldn’t touch him, he made straight for any goal he set himself, however rarified and dazzling, even if it were folly for anyone else to even consider it.

NL: Volkomen zeker van zichzelf, overtuigd van zijn macht, zeker dat de wetten die andere mannen regeerden hem niet konden aanraken, maakte hij recht voor elk doel dat hij zichzelf stelde, hoe verheven en verbijsterend, zelfs als het dwaasheid voor iemand anders was om het zelfs maar te overwegen.

— Alexandre Dumas, The Three Musketeers


After which, satisfied with the way he had conducted himself at Meung, free of remorse for the past, confident in the present, and full of hope for the future, he went to bed and slept the sleep of the just.

NL: Daarna, tevreden met de manier waarop hij zich had gedragen in Meung, vrij van berouw voor het verleden, vol vertrouwen in het heden, en vol van hoop voor de toekomst, ging hij naar bed en sliep de slaap van de rechtvaardigen.

— Alexandre Dumas, The Three Musketeers


Never be afraid of opportunities, always be on the lookout for adventures.

NL: Wees nooit bang voor kansen, wees altijd op de uitkijk voor avonturen.

— Alexandre Dumas, The Three Musketeers


I am not proud, but I am happy; and happiness blinds, I think, more than pride.

NL: Ik ben niet trots, maar ik ben gelukkig; en geluk verblindt, denk ik, meer dan trots.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


Happiness is like those palaces in fairytales whose gates are guarded by dragons: We must fight in order to conquer it.

NL: Geluk is als die paleizen in sprookjes waarvan de poorten worden bewaakt door draken: We moeten vechten om het te veroveren.

— Alexandre Dumas


He who has felt the deepest grief is best able to experience supreme happiness.

NL: Hij die het diepste verdriet heeft gevoeld is het best in staat om het allerhoogste geluk te ervaren.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


There is neither happiness nor misery in the world; there is only the comparison of one state with another, nothing more.

NL: Er is noch geluk noch ellende in de wereld; er is slechts de vergelijking van de ene staat met de andere, niets meer.

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo


That is a dream also; only he has remained asleep, while you have awakened; and who knows which of you is the most fortunate?

NL: Dat is ook een droom; alleen hij is in slaap gebleven, terwijl u ontwaakt bent; en wie weet wie van u het meest gelukkig is?

— Alexandre Dumas, The Count of Monte Cristo