Albert Einstein quotes | 42 quotes van Albert Einstein

Ben je op zoek naar een Albert Einstein quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Albert Einstein quotes. Veel leesplezier!

Albert Einstein quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Albert Einstein verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Albert Einstein quotes:

Gravitation is not responsible for people falling in love.

NL: Gravitatie is niet verantwoordelijk voor mensen die verliefd worden.

— Albert Einstein


When you trip over love, it is easy to get up. But when you fall in love, it is impossible to stand again.

NL: Als je over liefde struikelt, is het makkelijk om op te staan. Maar als je verliefd wordt, is het onmogelijk om weer op te staan.

— Albert Einstein


Love is a better master than duty.

NL: Liefde is een betere meester dan plicht.

— Albert Einstein


No, this trick won’t work… How on earth are you ever going to explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love?

NL: Nee, deze truc zal niet werken… hoe ga je ooit uitleggen in termen van scheikunde en natuurkunde zo belangrijk een biologisch fenomeen als eerste liefde?

— Albert Einstein


There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

NL: Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden. Men is alsof niets een wonder is. De andere is alsof alles een wonder is.

— Albert Einstein


I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.

NL: Ik spreek met iedereen op dezelfde manier, of hij nu de vuilnisman is of de voorzitter van de universiteit.

— Albert Einstein


We know from daily life that we exist for other people first of all, for whose smiles and well-being our own happiness depends.

NL: We weten uit het dagelijks leven dat we in de eerste plaats bestaan voor andere mensen, voor wiens glimlach en welzijn ons eigen geluk afhangt.

— Albert Einstein


The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.

NL: De tragedie van het leven is wat sterft in een man terwijl hij leeft.

— Albert Einstein


All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man’s life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.” (first published 1937)]

NL: Alle religies, kunsten en wetenschappen zijn takken van dezelfde boom. Al deze aspiraties zijn gericht op het verheerlijken van het leven van de mens, het opheffen ervan uit de sfeer van louter fysiek bestaan en het leiden van het individu naar vrijheid.” (eerste uitgave 1937)]

— Albert Einstein, Out of My Later Years: The Scientist, Philosopher, and Man Portrayed Through His Own Words


Dancers are the athletes of God.

NL: Dansers zijn de atleten van God.

— Albert Einstein


Life isn’t worth living, unless it is lived for someone else.

NL: Het leven is het leven niet waard, tenzij het voor iemand anders geleefd wordt.

— Albert Einstein


I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world.

NL: Ik ben genoeg van een kunstenaar om vrij te trekken op mijn verbeelding. Verbeelding is belangrijker dan kennis. Kennis is beperkt. Verbeelding omringt de wereld.

— Albert Einstein


You never fail until you stop trying.

NL: Je faalt nooit totdat je stopt met proberen.

— Albert Einstein


Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions.

NL: Verbeelding is alles. Het is de preview van de komende attracties van het leven.

— Albert Einstein


I must be willing to give up what I am in order to become what I will be.

NL: Ik moet bereid zijn op te geven wat ik ben om te worden wat ik zal zijn.

— Albert Einstein


Once we accept our limits, we go beyond them.

NL: Zodra we onze grenzen accepteren, gaan we verder dan ze.

— Albert Einstein


Only those who attempt the absurd can achieve the impossible.

NL: Alleen degenen die het absurde proberen, kunnen het onmogelijke bereiken.

— Albert Einstein


Intellectual growth should commence at birth and cease only at death.

NL: De intellectuele groei moet bij de geboorte beginnen en pas bij de dood ophouden.

— Albert Einstein


God is subtle but he is not malicious.

NL: God is subtiel, maar hij is niet kwaadaardig.

— Albert Einstein


Everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper.

NL: Alles is bepaald, zowel het begin als het einde, door krachten waarover we geen controle hebben. Het is zowel voor het insect als voor de ster bepaald. Mensen, groenten, of kosmisch stof, we dansen allemaal op een mysterieuze melodie, in de verte door een onzichtbare piper.

— Albert Einstein


It is harder to crack prejudice than an atom.

NL: Het is moeilijker om vooroordelen te kraken dan een atoom.

— Albert Einstein


It occurred to me by intuition, and music was the driving force behind that intuition. My discovery was the result of musical perception.

NL: Het kwam bij me op door intuïtie, en muziek was de drijvende kracht achter die intuïtie. Mijn ontdekking was het resultaat van muzikale waarneming.

— Albert Einstein


Adversity introduces a man to himself.

NL: Tegenspoed introduceert een man bij zichzelf.

— Albert Einstein


Never memorize something that you can look up.

NL: Onthoud nooit iets dat je kunt opzoeken.

— Albert Einstein


When you are courting a nice girl an hour seems like a second. When you sit on a red-hot cinder a second seems like an hour. That’s relativity.

NL: Als je een aardig meisje het hof maakt… lijkt een uur een seconde. Als je op een roodgloeiende as zit… lijkt een seconde een uur. Dat is relativiteit.

— Albert Einstein


Black holes are where God divided by zero.

NL: Zwarte gaten zijn waar God gedeeld door nul.

— Albert Einstein


I never made one of my discoveries through the process of rational thinking

NL: Ik heb nooit een van mijn ontdekkingen gedaan door het proces van rationeel denken.

— Albert Einstein


Student: Dr. Einstein, Aren’t these the same questions as last year’s [physics] final exam?Dr. Einstein: Yes; But this year the answers are different.

NL: Student: Dr. Einstein, Zijn dit niet dezelfde vragen als het eindexamen van vorig jaar?Dr. Einstein: Ja; Maar dit jaar zijn de antwoorden anders.

— Albert Einstein


Even on the most solemn occasions I got away without wearing socks and hid that lack of civilization in high boots

NL: Zelfs bij de meest plechtige gelegenheden kwam ik weg zonder sokken te dragen en verborgen dat gebrek aan beschaving in hoge laarzen

— Albert Einstein


An empty stomach is not a good political adviser.

NL: Een lege maag is geen goed politiek adviseur.

— Albert Einstein


You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat.

NL: De telegraaf is een soort lange kat. Je trekt zijn staart in New York en zijn hoofd miauwt in Los Angeles. Begrijp je dit? En radio werkt precies op dezelfde manier: je stuurt signalen hier, ze ontvangen ze daar. Het enige verschil is dat er geen kat is.

— Albert Einstein


Any fool can know. The point is to understand.

NL: Elke dwaas kan het weten. Het punt is om het te begrijpen.

— Albert Einstein


I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.

NL: Ik weet niet met welke wapens de derde wereldoorlog zal worden bestreden, maar de vierde wereldoorlog zal worden bevochten met stokken en stenen.

— Albert Einstein


It is not that I’m so smart. But I stay with the questions much longer.

NL: Het is niet dat ik zo slim ben. Maar ik blijf veel langer bij de vragen.

— Albert Einstein


The measure of intelligence is the ability to change.

NL: De mate van intelligentie is het vermogen om te veranderen.

— Albert Einstein


Wisdom is not a product of schooling but of the lifelong attempt to acquire it.

NL: Wijsheid is geen product van scholing, maar van de levenslange poging om het te verwerven.

— Albert Einstein


If one tries to navigate unknown waters one runs the risk of shipwreck

NL: Als men probeert om onbekende wateren te navigeren loopt men het risico van scheepswrak

— Albert Einstein


Strange is our situation here on Earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to divine a purpose. From the standpoint of daily life, however, there is one thing we do know: that man is here for the sake of other men – above all for those upon whose smiles and well-being our own happiness depends.

NL: Vreemd is onze situatie hier op aarde. Ieder van ons komt voor een kort bezoek, niet wetend waarom, maar soms lijkt het een doel te hebben. Vanuit het oogpunt van het dagelijks leven is er echter één ding dat we wel weten: dat de mens hier is omwille van andere mensen – vooral voor degenen op wiens glimlach en welzijn ons eigen geluk afhangt.

— Albert Einstein


Man is here for the sake of other men – above all for those upon whose smiles and well-being our own happiness depends.

NL: De mens is hier omwille van andere mannen – vooral voor degenen op wiens glimlach en welzijn ons eigen geluk hangt af.

— Albert Einstein


If at first the idea is not absurd, then there is no hope for it.

NL: Als het idee in eerste instantie niet absurd is, dan is er geen hoop voor.

— Albert Einstein


It is, in fact, nothing short of a miracle that the modern methods of instruction have not yet entirely strangled the holy curiosity of inquiry; for this delicate little plant, aside from stimulation, stands mainly in need of freedom. Without this it goes to wrack and ruin without fail.

NL: Het is in feite niets anders dan een wonder dat de moderne methoden van instructie de heilige nieuwsgierigheid van het onderzoek nog niet geheel hebben gewurgd; want dit delicate kleine plantje, afgezien van stimulatie, heeft vooral behoefte aan vrijheid. Zonder dit gaat het zonder problemen ten onder en ten onder.

— Albert Einstein


Play is the highest form of research.

NL: Spelen is de hoogste vorm van onderzoek.

— Albert Einstein