Albert Camus quotes | 36 quotes van Albert Camus

Ben je op zoek naar een Albert Camus quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Albert Camus quotes. Veel leesplezier!

Albert Camus quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Albert Camus verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Albert Camus quotes:

And he knew, also, what the old man was thinking as his tears flowed, and he, Rieux, thought it too: that a loveless world is a dead world, and always there comes an hour when one is weary of prisons, of one’s work, and of devotion to duty, and all one craves for is a loved face, the warmth and wonder of a loving heart.

NL: En hij wist ook wat de oude man dacht toen zijn tranen stroomden, en hij, Rieux, dacht het ook: dat een liefdeloze wereld een dode wereld is, en altijd komt er een uur wanneer men moe is van gevangenissen, van zijn werk, en van toewijding aan plicht, en alles wat men hunkert is een geliefd gezicht, de warmte en het wonder van een liefdevol hart.

— Albert Camus, The Plague


Nothing in life is worth,turning your back on,if you love it.

NL: Niets in het leven is de moeite waard, je rug toekeren, als je het leuk vindt.

— Albert Camus


Human relationships always help us to carry on because they always presuppose further developments, a future – and also because we live as if our only task was precisely to have relationships with other people.

NL: Menselijke relaties helpen ons altijd verder te gaan omdat ze altijd verdere ontwikkelingen, een toekomst – en ook omdat we leven alsof onze enige taak precies was om relaties met andere mensen te hebben.

— Albert Camus


What made me run away was doubtless not so much the fear of settling down, but of settling down permanently in something ugly.

NL: Wat me liet weglopen was ongetwijfeld niet zozeer de angst om me te vestigen, maar om me permanent te vestigen in iets lelijks.

— Albert Camus


Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.

NL: Niemand beseft dat sommige mensen enorme energie verspillen om normaal te zijn.

— Albert Camus


Live to the point of tears.

NL: Leef tot het punt van tranen.

— Albert Camus


I have no idea what’s awaiting me, or what will happen when this all ends. For the moment I know this: there are sick people and they need curing.

NL: Ik heb geen idee wat me te wachten staat, of wat er zal gebeuren als dit allemaal voorbij is. Op dit moment weet ik dit: er zijn zieke mensen en ze moeten genezen.

— Albert Camus, The Plague


What is called a reason for living is also an excellent reason for dying.

NL: Wat een reden voor leven wordt genoemd, is ook een uitstekende reden om te sterven.

— Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays


A man’s work is nothing but this slow trek to rediscover, through the detours of art, those two or three great and simple images in whose presence his heart first opened.

NL: Het werk van een man is niets anders dan deze langzame tocht om, door de omwegen van de kunst, die twee of drie grote en eenvoudige beelden te herontdekken in wiens aanwezigheid zijn hart voor het eerst opende.

— Albert Camus


There is but one truly serious philosophical problem and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy. All the rest — whether or not the world has three dimensions, whether the mind has nine or twelve categories — comes afterwards. These are games; one must first answer.

NL: Er is maar één ernstig filosofisch probleem en dat is zelfmoord. De vraag of het leven wel of niet de moeite waard is om te leven, komt neer op het beantwoorden van de fundamentele kwestie van de filosofie. Al de rest, of de wereld al dan niet drie dimensies heeft, of de geest nu negen of twaalf categorieën heeft, komt daarna. Dit zijn spelletjes; men moet eerst antwoorden.

— Albert Camus


Mostly, I could tell, I made him feel uncomfortable. He didn’t understand me, and he was sort of holding it against me. I felt the urge to reassure him that I was like everybody else, just like everybody else. But really there wasn’t much point, and I gave up the idea out of laziness.

NL: Meestal voelde hij zich ongemakkelijk door mij. Hij begreep me niet en hield het tegen mij. Ik voelde de drang om hem gerust te stellen dat ik net als iedereen was, net als iedereen. Maar het had eigenlijk niet veel zin, en ik gaf het idee op uit luiheid.

— Albert Camus, L’Étranger


If something is going to happen to me, I want to be there.

NL: Als mij iets overkomt, wil ik erbij zijn.

— Albert Camus, The Stranger


I feel like getting married, or committing suicide, or subscribing to L’Illustration. Something desperate, you know.

NL: Ik heb zin om te trouwen, zelfmoord te plegen, of me te abonneren op L’Illustration. Iets wanhopigs, weet je.

— Albert Camus, A Happy Death


You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.

NL: Je zult nooit gelukkig zijn als je blijft zoeken naar waar geluk uit bestaat. Je zult nooit leven als je op zoek bent naar de zin van het leven.

— Albert Camus


Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable.

NL: Geluk en het absurde zijn twee zonen van dezelfde aarde. Ze zijn onafscheidelijk.

— Albert Camus


It is a kind of spiritual snobbery that makes people think they can be happy without money.

NL: Het is een soort spirituele snob die mensen doet denken dat ze gelukkig kunnen zijn zonder geld.

— Albert Camus


A man wants to earn money in order to be happy, and his whole effort and the best of a life are devoted to the earning of that money. Happiness is forgotten; the means are taken for the end.

NL: Een man wil geld verdienen om gelukkig te zijn, en zijn hele inspanning en het beste van een leven zijn gewijd aan het verdienen van dat geld. Geluk wordt vergeten; de middelen worden genomen voor het einde.

— Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays


For who would dare to assert that eternal happiness can compensate for a single moment’s human suffering

NL: Want wie zou durven beweren dat eeuwig geluk het menselijk lijden van een enkel moment kan compenseren

— Albert Camus, The Plague


Your success and happiness are forgiven you only if you generously consent to share them. But to be happy it is essential not to be too concerned with others. Consequently, there is no escape. Happy and judged, or absolved and wretched.

NL: Jullie succes en geluk worden jullie slechts vergeven als jullie royaal instemmen om ze te delen. Maar om gelukkig te zijn is het essentieel om niet al te bezorgd te zijn over anderen. Bijgevolg is er geen ontsnapping mogelijk. Gelukkig en veroordeeld, of vergeven en ellendig.

— Albert Camus, The Fall


You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

NL: Jullie worden alleen vergeven voor jullie geluk en jullie successen als jullie er royaal mee instemmen om ze te delen.

— Albert Camus


There’s the risk of being loved…and that would keep me from being happy.

NL: Er is het risico van liefde… en dat zou me ervan weerhouden gelukkig te zijn.

— Albert Camus, A Happy Death


What did it matter if he existed for two or for twenty years? Happiness was the fact that he had existed.

NL: Wat maakte het uit of hij twee of twintig jaar bestond? Geluk was het feit dat hij had bestaan.

— Albert Camus, A Happy Death


You know what charm is: a way of getting the answer yes without having asked any clear question.

NL: Je weet wat charme is: een manier om het antwoord ja te krijgen zonder een duidelijke vraag te hebben gesteld.

— Albert Camus, The Fall


… I suppose that it is not so easy to go home and it takes a bit of time to make a son out of a stranger.

NL: … Ik veronderstel dat het niet zo gemakkelijk is om naar huis te gaan en het duurt een beetje tijd om een zoon van een vreemdeling te maken.

— Albert Camus


Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it.

NL: Waar er geen hoop is, is het onze plicht die uit te vinden.

— Albert Camus


A man devoid of hope and conscious of being so has ceased to belong to the future.

NL: Een man zonder hoop en bewust van zijn zo is gestopt om deel uit te maken van de toekomst.

— Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays


And indeed it could be said that once the faintest stirring of hope became possible, the dominion of plague was ended.

NL: En inderdaad kan worden gezegd dat zodra de zwakste roer van hoop mogelijk werd, de heerschappij van de pest werd beëindigd.

— Albert Camus, The Plague


There is so much sttuborn hope in a human heart.

NL: Er is zoveel sttuborn hoop in een menselijk hart.

— Albert Camus, The Myth of Sisyphus


There is do much sttuborn hope in a human heart.

NL: Er is veel sttuborn hoop in een menselijk hart.

— Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays


We refuse to despair of mankind. Without having the unreasonable ambition to save men, we still want to serve them.

NL: We weigeren te wanhopen aan de mensheid. Zonder de onredelijke ambitie om mannen te redden, willen we ze nog steeds dienen.

— Albert Camus, The Plague


It is the job of thinking people not to be on the side of the executioners.

NL: Het is de taak van denken dat mensen niet aan de kant van de beulen staan.

— Albert Camus, Neither Victims Nor Executioners


He had been bored, that’s all, bored like most people. Hence he had made himself out of whole cloth a life full of complications and drama. Something must happen – and that explains most human commitments. Something must happen, even loveless slavery, even war or death. Hurray then for funerals!

NL: Hij had zich verveeld, dat is alles, verveeld zoals de meeste mensen. Vandaar dat hij zichzelf een leven had gemaakt vol complicaties en drama’s. Er moet iets gebeuren – en dat verklaart de meeste menselijke verplichtingen. Er moet iets gebeuren, zelfs liefdeloze slavernij, zelfs oorlog of dood. Hoera dan voor begrafenissen!

— Albert Camus, The Fall


Remembrance of things past is just for the rich. For the poor it only marks the faint traces on the path to death.

NL: Herinnering aan dingen uit het verleden is alleen voor de rijken. Voor de armen markeert het alleen de zwakke sporen op het pad naar de dood.

— Albert Camus, The First Man


Because there is nothing here than invites us to cherish unhappy lovers. Nothing is more vain than to die for love. What we ought to do is live.

NL: Omdat er hier niets is dan ons uit te nodigen om ongelukkige minnaars te koesteren. Niets is ijdelder dan te sterven uit liefde. Wat we moeten doen is leven.

— Albert Camus, Lyrical and Critical Essays


It seems that the people of Oran are like that friend of Flaubert who, on the point of death, casting a last glance at the irreplaceable earth, exclaimed: “Close the window, it’s too beautiful.

NL: Het lijkt erop dat de mensen van Oran zijn als die vriend van Flaubert die, op het punt van de dood, een laatste blik werpend op de onvervangbare aarde, uitriep: “Sluit het raam, het is te mooi.

— Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays


…since the order of the world is shaped by death, mightn’t it be better for God if we refuse to believe in Him and struggle with all our might against death, without raising our eyes towards the heaven where He sits in silence?

NL: …want de orde van de wereld is gevormd door de dood, zou het niet beter voor God zijn als we weigeren in Hem te geloven en met al onze macht te strijden tegen de dood, zonder onze ogen te verheffen naar de hemel waar Hij in stilte zit?

— Albert Camus