Agatha Christie quotes | 12 quotes van Agatha Christie

Ben je op zoek naar een Agatha Christie quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Agatha Christie quotes. Veel leesplezier!

Agatha Christie quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Agatha Christie verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Agatha Christie quotes:

It is a curious thought, but it is only when you see people looking ridiculous that you realize just how much you love them.

NL: Het is een merkwaardige gedachte, maar het is alleen als je mensen ziet die belachelijk lijken, dat je je realiseert hoeveel je van hen houdt.

— Agatha Christie, An Autobiography


I like living. I have sometimes been wildly, despairingly, acutely miserable, racked with sorrow; but through it all I still know quite certainly that just to be alive is a grand thing.

NL: Ik hou van leven. Ik ben soms woest, wanhopig, acuut ellendig, gekweld van verdriet; maar door het alles wat ik weet heel zeker dat alleen maar leven is een groot ding.

— Agatha Christie


Poirot,” I said. “I have been thinking.””An admirable exercise my friend. Continue it.

NL: Poirot,” zei ik. “Ik heb nagedacht.””Een bewonderenswaardige oefening mijn vriend. Ga door.

— Agatha Christie, Peril at End House


No, my friend, I am not drunk. I have just been to the dentist, and need not return for another six months! Is it not the most beautiful thought?–Poirot

NL: Nee, vriend, ik ben niet dronken. Ik ben net bij de tandarts geweest en hoef pas over zes maanden terug te komen. Is het niet de mooiste gedachte?–Poirot

— Agatha Christie, One, Two, Buckle My Shoe


What good is money if it can’t buy happiness?

NL: Wat heb je aan geld als het geen geluk kan kopen?

— Agatha Christie, The Man in the Brown Suit


One always has hope for human nature

NL: Men heeft altijd hoop voor de menselijke natuur

— Agatha Christie, Sleeping Murder


We are ready to despair too soon, we are ready to say, ‘What’s the good of doing anything?’ Hope is the virtue we should cultivate most in this present day and age.

NL: We zijn klaar om te snel te wanhopen, zijn we klaar om te zeggen,.Wat is het nut van het doen van iets?. Hoop is de deugd die we het meest moeten cultiveren in deze huidige dag en leeftijd.

— Agatha Christie


When you’re in the middle of a nightmare, something ordinary is the only hope. Anyway, ordinary things are the best. I’ve always thought so.

NL: Als je midden in een nachtmerrie zit, is iets gewoons de enige hoop. Hoe dan ook, gewone dingen zijn het beste. Dat heb ik altijd al gedacht.

— Agatha Christie, Sad Cypress


In the midst of life, we are in death.

NL: In het midden van het leven, zijn we in de dood.

— Agatha Christie, And Then There Were None


Death was for-the other people.

NL: De dood was voor de andere mensen.

— Agatha Christie, And Then There Were None


And yet,” said Poirot, “suppose an accident-“”Ah, no, my friend-“”From your point of view it would be regrettable, I agree. But nevertheless let us just for one moment suppose it. Then, perhaps, all these here are linked together – by death.

NL: En toch,” zei Poirot, “veronderstel een ongeval-“Ah, nee, mijn vriend-“Uit uw oogpunt zou het betreurenswaardig zijn, ik ben het ermee eens. Maar laten we het toch maar voor een moment veronderstellen. Dan zijn ze misschien allemaal met elkaar verbonden door de dood.

— Agatha Christie, Murder on the Orient Express


I suppose it is because nearly all children go to school nowadays and have things arranged for them that they seem so forlornly unable to produce their own ideas.

NL: Ik veronderstel dat het is omdat bijna alle kinderen tegenwoordig naar school gaan en dingen geregeld hebben voor hen dat ze zo onvergeeflijk niet in staat lijken om hun eigen ideeën te produceren.

— Agatha Christie, An Autobiography