Abraham Lincoln quotes | 21 quotes van Abraham Lincoln

Ben je op zoek naar een Abraham Lincoln quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Abraham Lincoln quotes. Veel leesplezier!

Abraham Lincoln quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Abraham Lincoln verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Abraham Lincoln quotes:

I can see how it might be possible for a man to look down upon the earth and be an atheist, but I cannot conceive how a man could look up into the heavens and say there is no God.

NL: Ik kan zien hoe het mogelijk is voor een man om op de aarde te kijken en een atheïst te zijn, maar ik kan me niet voorstellen hoe een man in de hemelen kon kijken en zeggen dat er geen God is.

— Abraham Lincoln


The best way to predict your future is to create it.

NL: De beste manier om je toekomst te voorspellen is om het te creëren.

— Abraham Lincoln


The Lord prefers common-looking people. That is why he made so many of them.

NL: De Heer geeft de voorkeur aan gewone mensen. Daarom heeft hij er zoveel gemaakt.

— Abraham Lincoln


Whatever you are, be a good one.

NL: Wat je ook bent, wees een goede.

— Abraham Lincoln


My concern is not whether God is on our side; my greatest concern is to be on God’s side, for God is always right.

NL: Mijn zorg is niet of God aan onze kant staat; mijn grootste zorg is om aan Gods zijde te staan, want God heeft altijd gelijk.

— Abraham Lincoln


Those who look for the bad in people will surely find it.

NL: Zij die het slechte in de mensen zoeken, zullen het zeker vinden.

— Abraham Lincoln


Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing.

NL: Houd er altijd rekening mee dat uw eigen resolutie om te slagen belangrijker is dan wat dan ook.

— Abraham Lincoln


If you once forfeit the confidence of your fellow citizens, you can never regain their respect and esteem. It is true that you may fool all of the people some of the time; you can even fool some of the people all of the time; but you can’t fool all of the people all of the time. -Speech at Clinton, Illinois, September 8, 1854.

NL: Als je eenmaal het vertrouwen van je medeburgers verliest, kun je hun respect en respect nooit meer terugkrijgen. Het is waar dat u al het volk enige tijd voor de gek kunt houden; u kunt zelfs sommigen van het volk de hele tijd voor de gek houden; maar u kunt niet al het volk de hele tijd voor de gek houden. – Speech in Clinton, Illinois, 8 september 1854.

— Abraham Lincoln


If there is anything that links the human to the divine, it is the courage to stand by a principle when everybody else rejects it.

NL: Als er iets is dat de mens verbindt met het goddelijke, dan is het de moed om een principe te volgen wanneer iedereen het verwerpt.

— Abraham Lincoln


If I were two-faced, would I be wearing this one?

NL: Als ik twee gezichten had, zou ik dan deze dragen?

— Abraham Lincoln


Whenever I hear anyone arguing for slavery, I feel a strong impulse to see it tried on him personally.

NL: Als ik iemand hoor pleiten voor slavernij, voel ik een sterke impuls om te zien dat het hem persoonlijk past.

— Abraham Lincoln


No man is poor who has a Godly mother.

NL: Geen man is arm die een goddelijke moeder heeft.

— Abraham Lincoln


I have come to the conclusion never again to think of marrying, and for this reason, I can never be satisfied with anyone who would be blockhead enough to have me.

NL: Ik ben tot de conclusie gekomen nooit meer na te denken over trouwen, en daarom, kan ik nooit tevreden zijn met iemand die domkop genoeg zou zijn om mij te hebben.

— Abraham Lincoln


A house divided cannot stand.

NL: Een verdeeld huis kan niet staan.

— Abraham Lincoln


in times like the present, men should utter nothing for which they would not willingly be responsible through time and eternity.

NL: in tijden als het heden, zouden mensen niets moeten zeggen waarvoor ze niet vrijwillig verantwoordelijk zouden zijn door de tijd en de eeuwigheid.

— Abraham Lincoln


Let no feeling of discouragement preyupon you, and in the end you are sure to succeed.

NL: Laat geen ontmoediging op je los en uiteindelijk zul je zeker slagen.

— Abraham Lincoln


Folks are usually about as happy as they make their minds up to be.

NL: Mensen zijn meestal net zo gelukkig als ze denken.

— Abraham Lincoln


Take all that you can of this book upon reason, and the balance on faith, and you will live and die a happier man. (When a skeptic expressed surprise to see him reading a Bible)

NL: Neem alles wat je kunt van dit boek op de rede, en de balans op het geloof, en je zult leven en sterven een gelukkiger man. (Toen een scepticus verraste hem een bijbel te zien lezen)

— Abraham Lincoln


I laugh because I must not cry, that is all, that is all.

NL: Ik lach omdat ik niet mag huilen, dat is alles, dat is alles.

— Abraham Lincoln


The mystic chords of memory, stretching from every battle-field, and patriot grave, to every living heart and hearth-stone, all over this broad land, will yet swell the chorus of the Union, when again touched, as surely they will be, by the better angels of our nature.–as quoted in THE RIVER OF WINGED DREAMS

NL: De mystieke akkoorden van herinnering, die zich uitstrekken van elk slagveld, en patriot graf, tot elk levend hart en haard-steen, over dit brede land, zullen nog steeds het refrein van de Unie opzwellen, wanneer opnieuw aangeraakt, zoals zeker zal zijn, door de betere engelen van onze natuur. – zoals geciteerd in DE RIVER VAN GEWEEND DREAMS

— Abraham Lincoln


All I have learned, I learned from books.

NL: Alles wat ik heb geleerd, heb ik geleerd uit boeken.

— Abraham Lincoln