Abhysheq Shukla quotes | 13 quotes van Abhysheq Shukla

Ben je op zoek naar een Abhysheq Shukla quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Abhysheq Shukla quotes. Veel leesplezier!

Abhysheq Shukla quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Abhysheq Shukla verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Abhysheq Shukla quotes:

Happiness keeps you Sweet , Trials keep you Strong, Sorrows keep you Human, Failures keep you Humble, Success keeps you Glowing, But Only faith Keeps You Going! Be Happy Live Simply.

NL: Geluk houdt je zoet, beproevingen houden je sterk, verdriet houdt je menselijk, mislukkingen houden je nederig, succes houdt je stralend, maar alleen geloof houdt je op weg! Wees gewoon Happy Live.

— Abhysheq Shukla


LIFE – Death’s Very Emissary

NL: LIFE – De zeer afgezant van de dood

— Abhysheq Shukla, KARMA


Everybody needs to be good-natured with a good heart, because in this way we can solve our own problems as well as those of others, and we can make our human life meaningful.

NL: Iedereen moet goedhartig zijn met een goed hart, want op deze manier kunnen we zowel onze eigen problemen als die van anderen oplossen, en kunnen we ons menselijk leven zinvol maken.

— Abhysheq Shukla, KARMA


We do not recognize that we are addicted to some negative psychological habit, some terribly self-destructive patterns of thinking…

NL: We erkennen niet dat we verslaafd zijn aan een negatieve psychologische gewoonte, sommige verschrikkelijk zelfvernietigende patronen van denken…

— Abhysheq Shukla, KARMA


We are living a fantasy life in our heads, and our real life is passing by, moment by moment.Life is only lived in moments: anything else is a fantasy, a lie, an illusion.

NL: We leven een fantasieleven in ons hoofd, en ons echte leven gaat voorbij, moment voor moment.Het leven wordt alleen geleefd in momenten: al het andere is een fantasie, een leugen, een illusie.

— Abhysheq Shukla, KARMA


Karma is a balance sheet of life which debits and credit all your deeds.YourWhich is audited by our creator and actions are based on what we accumulated in it.

NL: Karma is een balans van het leven die al uw daden debiteert en crediteert.Uw daden worden gecontroleerd door onze schepper en acties zijn gebaseerd op wat we erin hebben opgebouwd.

— Abhysheq Shukla, KARMA


Karma is the balance sheet of life which debits and credit all your deeds.YourWhich is audited by our creator and actions are based on what we accumulated in it.

NL: Karma is de balans van het leven die al uw daden debiteert en crediteert.Uw daden worden gecontroleerd door onze schepper en acties zijn gebaseerd op wat we erin hebben opgebouwd.

— Abhysheq Shukla, KARMA


We create karma by all kinds of selfish actions.The first thing we must understand is that we are psychologically asleep.It is very difficult for us to be conscious of ourselves. We are not very aware. We must come to recognize that we do not pay attention.

NL: We creëren karma door allerlei egoïstische acties.Het eerste wat we moeten begrijpen is dat we psychologisch slapen.Het is erg moeilijk voor ons om ons bewust te zijn van onszelf. Dat weten we niet zo goed. We moeten erkennen dat we niet opletten.

— Abhysheq Shukla, KARMA


Self-observation is simply the observation of an internal state and an external event. It is pure awareness, which gives one the ability to choose one’s actions. Only by having the choice can one perform what is right.

NL: Zelfobservatie is simpelweg de observatie van een interne staat en een externe gebeurtenis. Het is puur bewustzijn, dat iemand het vermogen geeft om iemands daden te kiezen. Alleen door de keuze te hebben kan men uitvoeren wat juist is.

— Abhysheq Shukla


Desires and Karma are the worst enemies living in the same soul together. It depends on us whom we choose and feed.

NL: Verlangen en Karma zijn de ergste vijanden die samen in dezelfde ziel leven. Het hangt van ons af wie we kiezen en voeden.

— Abhysheq Shukla, KARMA


Love wins when reflections win over reflexes.

NL: Liefde wint als reflecties reflexen winnen.

— Abhysheq Shukla, Feelings Undefined: The Charm of the Unsaid


In the end, you will realize most friendship is feigning, most loving mere folly.

NL: Uiteindelijk zul je je realiseren dat de meeste vriendschap nep is, de meeste liefdevolle dwaasheid.

— Abhysheq Shukla, Feelings Undefined: The Charm of the Unsaid


Every person has his secret; in reverie, unbeknown to others, he finds peace, freedom, sorrow and love.

NL: Een ieder heeft zijn geheim; in eerbiedig, onbekend bij anderen, vindt hij vrede, vrijheid, verdriet en liefde.

— Abhysheq Shukla, Feelings Undefined: The Charm of the Unsaid