Abhijit Naskar quotes | 38 quotes van Abhijit Naskar

Ben je op zoek naar een Abhijit Naskar quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Abhijit Naskar quotes. Veel leesplezier!

Abhijit Naskar quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Abhijit Naskar verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Abhijit Naskar quotes:

My mission is to make the external God of human society obsolete in front of humanity’s internal Godliness.

NL: Mijn missie is om de externe God van de menselijke samenleving overbodig te maken in het bijzijn van de mensheid.

— Abhijit Naskar, 7 Billion Gods: Humans Above All


Without attachment, a naked body is merely a lifeless sex-toy.

NL: Zonder gehechtheid is een naakt lichaam slechts een levenloos seksspeeltje.

— Abhijit Naskar, The Bengal Tigress: A Treatise on Gender Equality


As a species, wise, harmonious progress is our mission.

NL: Als een soort, wijze, harmonieuze vooruitgang is onze missie.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


Mystics reign where lacks true education.

NL: Mystici regeren waar geen echt onderwijs is.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


I am a scientist, and as such I am proud to say that being stupid at times is a very human thing. Be proud to be stupid, be proud to be fool. Being a fool is a billion times better than being blinded by the illusion of intellect. I admit I am a fool, but at the very least, with each passing day I do my best to get lesser fool.

NL: Ik ben een wetenschapper, en als zodanig ben ik trots om te zeggen dat dom zijn soms een heel menselijk ding is. Wees trots om dom te zijn, trots om dom te zijn. Een dwaas zijn is een miljard keer beter dan verblind worden door de illusie van intellect. Ik geef toe dat ik een dwaas ben, maar op zijn minst, met elke dag doe ik mijn best om minder dwaas te worden.

— Abhijit Naskar, Human Making is Our Mission: A Treatise on Parenting


Being a fool is a billion times better than being blinded by the illusion of intellect.

NL: Een dwaas zijn is een miljard keer beter dan verblind worden door de illusie van intellect.

— Abhijit Naskar, Human Making is Our Mission: A Treatise on Parenting


Keep in mind my friend, if an answer is not rational, then it is not an answer, but a delusion.

NL: Houd in gedachten mijn vriend, als een antwoord niet rationeel is, dan is het geen antwoord, maar een waanidee.

— Abhijit Naskar, Human Making is Our Mission: A Treatise on Parenting


If you are financially affluent, think of adopting a kid and raise him or her right next to your biological offspring. And let your love become the proof of your parenthood, instead of your DNA.

NL: Als je financieel welvarend bent, denk dan aan het adopteren van een kind en voed hem of haar op naast je biologische nakomelingen. En laat je liefde het bewijs worden van je ouderschap, in plaats van je DNA.

— Abhijit Naskar, Human Making is Our Mission: A Treatise on Parenting


Failures make character, not success.

NL: Mislukkingen maken karakter, geen succes.

— Abhijit Naskar, Human Making is Our Mission: A Treatise on Parenting


When you are wise, peace shall follow.

NL: Als je wijs bent, zal de vrede volgen.

— Abhijit Naskar


Use filmmaking to eliminate racism – use to it terminate misogyny – use it to destroy homophobia and all other primitiveness.

NL: Gebruik film maken om racisme te elimineren Gebruik om het te beëindigen vrouwenhaat gebruiken om homofobie en alle andere primitiviteit te vernietigen.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


The art of filmmaking is the most influential form of art that has ever existed throughout the history of human artistic endeavors.

NL: De kunst van het maken van films is de meest invloedrijke vorm van kunst die ooit heeft bestaan in de geschiedenis van de menselijke artistieke inspanningen.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Filmmaking has the power to fortify the feeble, unify the divided, raise the abandoned and inspire the ignorant.

NL: Filmen heeft de kracht om de zwakken te versterken, de verdeelden te verenigen, de verlatenen op te heffen en de onwetenden te inspireren.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


A movie is not a movie, it is a potential nuclear furnace of inspiration, courage and conscience.

NL: Een film is geen film, het is een potentiële nucleaire oven van inspiratie, moed en geweten.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Make movies my friend – make nice, inspiring and bold movies that will penetrate the darkest corners of the human mind and illuminate the soul.

NL: Films maken mijn vriend maken leuke, inspirerende en gedurfde films die zullen doordringen in de donkerste hoeken van de menselijke geest en verlichten van de ziel.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Give people films, they will forget after a few weeks, but give people ideas, they will assimilate them into their consciousness.

NL: Geef mensen films, ze zullen het vergeten na een paar weken, maar geef mensen ideeën, ze zullen ze assimileren in hun bewustzijn.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Make films that purify the soul with the flow of rational, vigorous and compassionate thinking.

NL: Films maken die de ziel zuiveren met de stroom van rationeel, krachtig en mededogend denken.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Use filmmaking for a greater purpose, than to just entertain some drowsy minds. Wake the whole world up with your movies. It has been sleeping for long. Its eternal sleep has become its darkest nemesis. Now is the time to wake it up.

NL: Gebruik film maken voor een groter doel, dan gewoon wat slaperige geesten te vermaken. Maak de hele wereld wakker met je films. Het heeft lang geslapen. Zijn eeuwige slaap is zijn donkerste vijand geworden. Nu is het tijd om het wakker te maken.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Take the clapper and become the alarm that the world so desperately needs.

NL: Neem de klepper en word het alarm dat de wereld zo hard nodig heeft.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Whatever genre you deem suitable for your taste – romance, comedy, action, mystery, sci-fi or anything else, make sure it has the plain everyday human kindness.

NL: Welk genre u ook geschikt acht voor uw smaak romantiek, komedie, actie, mysterie, sci-fi of iets anders, zorg ervoor dat het de gewone alledaagse menselijke vriendelijkheid heeft.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


Religion without reason is merely an illusion of religion – it is a mockery of religion, like it has become today.

NL: Religie zonder reden is slechts een illusie van religie.Het is een bespotting van religie, zoals het vandaag is geworden.

— Abhijit Naskar, Illusion of Religion: A Treatise on Religious Fundamentalism


When the mind is without fear and prejudice, and the head is held high with the strength of reasoning, then only the brightest rays of religion can penetrate the darkest corners of the human society.

NL: Wanneer de geest is zonder angst en vooroordelen, en het hoofd wordt hoog gehouden met de kracht van het redeneren, dan alleen de helderste stralen van religie kunnen doordringen tot de donkerste hoeken van de menselijke samenleving.

— Abhijit Naskar, Illusion of Religion: A Treatise on Religious Fundamentalism


Arise, my friend – the world is wailing for kindness – it is wailing for compassion – it is wailing for love.

NL: Sta op, mijn vriend de wereld huilt om vriendelijkheid… het is jammeren om mededogen… het is jammeren om liefde.

— Abhijit Naskar, Wise Mating: A Treatise on Monogamy


Civilized are not those who never make mistakes – civilized are those who learn from their mistakes instead of trying to justify them.

NL: Beschaafde zijn niet degenen die nooit fouten maken beschaafde zijn degenen die leren van hun fouten in plaats van proberen om ze te rechtvaardigen.

— Abhijit Naskar, Wise Mating: A Treatise on Monogamy


The more we humanize the society, the more we will become humans.

NL: Hoe meer we de samenleving humaniseren, hoe meer we mensen worden.

— Abhijit Naskar, Wise Mating: A Treatise on Monogamy


What is the point of being humans, if our actions scream with more bestiality than humanity!

NL: Wat is het nut van mensen zijn, als onze acties schreeuwen met meer bestialiteit dan de mensheid!

— Abhijit Naskar, Wise Mating: A Treatise on Monogamy


Humanity is not a word my friend. It is a symbol – a symbol of hope – a symbol of wisdom – yet this very symbol has become disgraced by our faults and deluded justification of mistakes.

NL: De mensheid is geen woord mijn vriend. Het is een symbool, een symbool van hoop, een symbool van wijsheid, maar dit symbool is onteerd door onze fouten en misleide rechtvaardiging van fouten.

— Abhijit Naskar, Wise Mating: A Treatise on Monogamy


Sin, blasphemy, heresy – all these are primitive ideas created by primitive creatures, unworthy of the title “human”.

NL: Zonde, godslastering, ketterij Dit zijn allemaal primitieve ideeën gecreëerd door primitieve schepselen, onwaardig voor de titel “menselijk.”

— Abhijit Naskar, Either Civilized or Phobic: A Treatise on Homosexuality


Shallow intellect is worse than ignorance. Ignorance can be treated with knowledge, but shallow intellect, that is illusion of knowledge, is untreatable and quite dangerous to the progress and wellbeing of humanity.

NL: Ondiep intellect is erger dan onwetendheid. Onwetendheid kan worden behandeld met kennis, maar oppervlakkig intellect, dat is illusie van kennis, is onbehandelbaar en heel gevaarlijk voor de vooruitgang en het welzijn van de mensheid.

— Abhijit Naskar, Either Civilized or Phobic: A Treatise on Homosexuality


Start small and keep going.

NL: Begin klein en ga door.

— Abhijit Naskar


I am the thread of unification that goes through humans of all religions, cultures and ideologies while reinforcing their innate sense of one humanity.

NL: Ik ben de rode draad van eenwording die door mensen van alle religies, culturen en ideologieën gaat en hun aangeboren gevoel van één mensheid versterkt.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


I work to make human beings out of human bodies. I work to make conscience out of mindlessness. I work to make Gods out of obedient worshippers.

NL: Ik werk om mensen van menselijke lichamen te maken. Ik werk om geweten te maken van mindlessness. Ik werk om Goden van gehoorzame aanbidders te maken.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


Give me your soul and I will give you a unified humanity replete with courage, conscience and compassion.

NL: Geef me je ziel en ik geef je een verenigde mensheid vol moed, geweten en mededogen.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


O my brave Almighty Human, with the ever-effulgent flow of courage, conscience and compassion, turn yourself into a vivacious humanizer, and start walking with bold footsteps while eliminating racism, terminating misogyny, destroying homophobia and all other primitiveness that have turned humanity into the most inhuman species on earth.

NL: O mijn moedige Almachtige Mens, met de eeuwige stroom van moed, geweten en mededogen, verander jezelf in een levendige humanizer, en begin met gedurfde voetstappen te lopen terwijl je racisme elimineert, vrouwenhaat beëindigt, homofobie en alle andere primitieve dingen die de mensheid hebben veranderd in de meest onmenselijke soort op aarde.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


Give me your soul and I will give you a unified humanity.

NL: Geef me je ziel en ik geef je een verenigde mensheid.

— Abhijit Naskar, I Am The Thread: My Mission


Build roads never seen before. Build bridges never existed before. Build a society never lived before. It is all in your hands now.

NL: Bouw wegen die ik nog nooit gezien heb. Bouwbruggen hebben nog nooit bestaan. Bouw een maatschappij die nooit eerder heeft geleefd. Het ligt nu allemaal in jouw handen.

— Abhijit Naskar, The Film Testament


If a person takes comfort in his or her faith upon divinity in times of distress, then who the hell am I to say, that the person is delusional.

NL: Als iemand troost neemt in zijn of haar geloof in goddelijkheid in tijden van nood, wie ben ik dan om te zeggen, dat de persoon waanideeën heeft.

— Abhijit Naskar


Religion is what gives a person hope to keep walking even in the darkest times.

NL: Religie is wat een persoon hoop geeft om te blijven lopen, zelfs in de donkerste tijden.

— Abhijit Naskar