Aberjhani quotes | 17 quotes van Aberjhani

Ben je op zoek naar een Aberjhani quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Aberjhani quotes. Veel leesplezier!

Aberjhani quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Aberjhani verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Aberjhani quotes:

Dare to love yourselfas if you were a rainbowwith gold at both ends.

NL: Durf van jezelf te houden als een regenboog met goud aan beide uiteinden.

— Aberjhani, Journey through the Power of the Rainbow: Quotations from a Life Made Out of Poetry


The words ‘I Love You’ kill, and resurrect millions, in less than a second.

NL: De woorden “I Love You” doden en herrijzen miljoenen, in minder dan een seconde.

— Aberjhani, Elemental: The Power of Illuminated Love


Feet sandaled with dreams tread paths of vision leading to wisdom’s sharp peaks.

NL: Voeten sandalen met dromen treden paden van visie die leiden tot wijsheid… scherpe pieken.

— Aberjhani, The River of Winged Dreams


Even when muddy your wings sparkle bright wonders that heal broken worlds.

NL: Zelfs wanneer modderig je vleugels schitteren heldere wonderen die gebroken werelden genezen.

— Aberjhani, The River of Winged Dreams


With my ninth mind I resurrect my firstand dance slow to the music of my soul made new.

NL: Met mijn negende geest herrijs ik mijn eerste en dans langzaam aan de muziek van mijn ziel nieuw gemaakt.

— Aberjhani, Visions of a Skylark Dressed in Black


Everywhere we shine death and life burn into something new…

NL: Overal waar we de dood en het leven schijnen branden we in iets nieuws…

— Aberjhani, Elemental: The Power of Illuminated Love


If I say your voice is an amber waterfall in which I yearn to burn each day, if you eat my mouth like a mystical rose with powers of healing and damnation, If I confess that your body is the only civilization I long to experience… would it mean that we are close to knowing something about love?

NL: Als ik zeg dat je stem een amberkleurige waterval is waarin ik elke dag verlang om te branden, als je mijn mond eet als een mystieke roos met krachten van genezing en verdoemenis, als ik beken dat je lichaam de enige beschaving is die ik verlang te ervaren… zou dat betekenen dat we dicht bij iets weten over liefde?

— Aberjhani, Visions of a Skylark Dressed in Black


This is what our love is––a sacred pattern of unbroken unity sewn flawlessly invisible inside all other images, thoughts, smells, and sounds.

NL: Dit is wat onze liefde is een heilig patroon van ononderbroken eenheid genaaid feilloos onzichtbaar in alle andere beelden, gedachten, geuren en geluiden.

— Aberjhani, The River of Winged Dreams


How many fears came between us?Earthquakes, diseases, wars where hellrained smoldering pus from skies made of winged death.Horror tore this world asunder.While inside the bleeding smokeand beyond the shredded weeping fleshwe memorized tales of infinite good.–from The History Lesson

NL: Hoeveel angsten kwamen er tussen ons?Aardbevingen, ziektes, oorlogen waar helse smeulende pus uit luchten gemaakt van gevleugelde dood.Horror scheurde deze wereld uiteen.Terwijl binnenin de bloedende rook en voorbij de versnipperde huilende vlees gememoriseerd verhalen van oneindig goed.–uit De Geschiedenis Les

— Aberjhani, Elemental: The Power of Illuminated Love


Just above our terror, the stars painted this storyin perfect silver calligraphy. And our souls, too oftenabused by ignorance, covered our eyes with mercy.

NL: Net boven onze terreur schilderden de sterren dit verhaal in perfecte zilveren kalligrafie. En onze zielen, te vaak misbruikt door onwetendheid, bedekten onze ogen met genade.

— Aberjhani, I Made My Boy Out of Poetry


Love, Mercy, and Grace, sisters all, attend your wounds of silence and hope.

NL: Liefde, Barmhartigheid en Genade, zusters allemaal, woon uw wonden van stilte en hoop bij.

— Aberjhani, The River of Winged Dreams


This world’s anguish is no different from the love we insist on holding back.

NL: Deze wereld is niet anders dan de liefde die we willen tegenhouden.

— Aberjhani, Elemental: The Power of Illuminated Love


Making the choice to exercise compassion is an expression of Love for Humanity and Life itself.

NL: Het maken van de keuze om compassie uit te oefenen is een uitdrukking van Liefde voor de Mensheid en het Leven zelf.

— Aberjhani, Splendid Literarium: A Treasury of Stories, Aphorisms, Poems, and Essays


In a rich moonlit garden, flowers open beneath the eyes of entire nations terrified to acknowledge the simplicity of the beauty of peace.

NL: In een rijke maanverlichte tuin, bloemen open onder de ogen van hele naties bang om de eenvoud van de schoonheid van de vrede te erkennen.

— Aberjhani, Elemental: The Power of Illuminated Love


Hearts rebuilt from hope resurrect dreams killed by hate.

NL: Harten herbouwd uit hoop herrijzen dromen gedood door haat.

— Aberjhani, The River of Winged Dreams


This fire that we call Loving is too strong for human minds. But just right for human souls.

NL: Dit vuur dat we Liefde noemen is te sterk voor menselijke geesten. Maar precies goed voor menselijke zielen.

— Aberjhani, Elemental: The Power of Illuminated Love


In a world gushing blood day and night, you never stop mopping up pain.

NL: In een wereld vol bloed, dag en nacht, stop je nooit met het opdweilen van pijn.

— Aberjhani, The River of Winged Dreams