A.A. Milne quotes | 19 quotes van A.A. Milne

Ben je op zoek naar een A.A. Milne quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste A.A. Milne quotes. Veel leesplezier!

A.A. Milne quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van A.A. Milne verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste A.A. Milne quotes:

How do you spell ‘love’?” – Piglet”You don’t spell it…you feel it.” – Pooh

NL: Hoe spel je ‘liefde’? – Knorretje “Je spelt het niet… je voelt het.” – Poeh.

— A.A. Milne


Promise me you’ll never forget me because if I thought you would, I’d never leave.

NL: Beloof me dat je me nooit zult vergeten want als ik dacht dat je dat zou doen, zou ik nooit weggaan.

— A.A. Milne


One of the advantages of being disorganized is that one is always having surprising discoveries.

NL: Een van de voordelen van ongeorganiseerd zijn is dat men altijd verrassende ontdekkingen doet.

— A.A. Milne


You can’t stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.

NL: Je kunt niet in je hoek van het bos blijven wachten tot anderen naar je toe komen. Je moet soms naar ze toe.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


People say nothing is impossible, but I do nothing every day.

NL: Mensen zeggen dat niets onmogelijk is, maar ik doe niets elke dag.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


It’s snowing still,” said Eeyore gloomily.”So it is.””And freezing.””Is it?””Yes,” said Eeyore. “However,” he said, brightening up a little, “we haven’t had an earthquake lately.

NL: Het sneeuwt nog steeds,” zei Eeyore somber.”Zo is het.”En ijskoud.”Is dat zo?”Ja,” zei Iejoor. “Maar,” zei hij, een beetje opvrolijken, “we hebben de laatste tijd geen aardbeving gehad.

— A.A. Milne


Oh Tigger, where are your manners?””I don’t know, but I bet they’re having more fun than I am.

NL: Teigetje, waar zijn je manieren?””Ik weet het niet, maar ik wed dat ze het hebben meer plezier dan ik ben.

— A.A. Milne


Rabbit’s clever,” said Pooh thoughtfully.”Yes,” said Piglet, “Rabbit’s clever.””And he has Brain.””Yes,” said Piglet, “Rabbit has Brain.”There was a long silence.”I suppose,” said Pooh, “that that’s why he never understands anything.

NL: Konijn is slim,” zei Poeh bedachtzaam.”Ja,” zei Knorretje, “Rabbit is slim.”En hij heeft Brain.”Ja,” zei Knorretje, “Rabbit heeft Brain.”Er was een lange stilte.”Ik veronderstel,” zei Poeh, “dat is waarom hij nooit iets begrijpt.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


Think, think, think.

NL: Denk, denk, denk.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


A bear, however hard he tries, grows tubby without exercise.

NL: Een beer, hoe hard hij ook probeert, groeit zonder beweging.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


Pooh,” said Rabbit kindly, “you haven’t any brain.” “I know,” said Pooh humbly.

NL: Pooh,” zei Konijn vriendelijk, “je hebt geen hersenen.” “Ik weet het,” zei Poeh nederig.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


I might have known,” said Eeyore. “After all, one can’t complain. I have my friends. Somebody spoke to me only yesterday. And was it last week or the week before that Rabbit bumped into me and said ‘Bother!’. The Social Round. Always something going on.

NL: Ik had het kunnen weten, zei Iejoor. Na alle, kan men niet klagen. Ik heb mijn vrienden. Iemand heeft me gisteren nog gesproken. En was het vorige week of de week ervoor dat Konijn botste tegen me op en zei “Bother!” De sociale ronde. Er is altijd iets aan de hand.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


But Piglet is so small that he slips into a pocket, where it is very comfortable to feel him when you are not quite sure whether twice seven is twelve or twenty-two.

NL: Maar Knorretje is zo klein dat hij in een zak glijdt, waar het erg comfortabel is om hem te voelen als je niet helemaal zeker weet of twee keer zeven twaalf of tweeëntwintig is.

— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh


No brain at all, some of them [people], only grey fluff that’s blown into their heads by mistake, and they don’t Think.

NL: Helemaal geen hersenen, sommigen van hen [mensen], alleen grijze pluisjes die per ongeluk in hun hoofd worden geblazen, en ze denken niet.

— A.A. Milne, The House at Pooh Corner


Some have brains, and some haven’t, … and there it is.

NL: Sommigen hebben hersens, en anderen niet… en daar is het.

— A.A. Milne


Always watch where you are going. Otherwise, you may step on a piece of the Forest that was left out by mistake.

NL: Kijk altijd uit waar je loopt. Anders kunt u op een stuk van het bos stappen dat per ongeluk werd weggelaten.

— A.A. Milne


Sometimes, if you stand on the bottom rail of a bridge and lean over to watch the river slipping slowly away beneath you, you will suddenly know everything there is to be known.

NL: Soms, als je staat op de onderste rail van een brug en leun over om te kijken hoe de rivier langzaam wegglijdt onder je, zult u plotseling alles weten wat er te weten valt.

— A.A. Milne


How does one become butterfly?’ Pooh asked pensively.’You must want to fly so much that you are willing to give up being a caterpillar,’ Piglet replied.’You mean to die?’ asked Pooh.’Yes and no,’ he answered. ‘What looks like you will die, but what’s really you will live on.

NL: Hoe wordt men vlinder?’ Poeh vroeg het met tegenzin.’Je moet zo graag willen vliegen dat je bereid bent op te geven als een rups,’ antwoordde Knorretje.’Je bedoelt om te sterven?’ Ik vroeg Poeh.’Ja en nee,’ antwoordde hij. ‘Wat eruit ziet dat je zult sterven, maar waar je echt van zult leven.

— A.A. Milne


[A] quotation is a handy thing to have about, saving one the trouble of thinking for oneself, always a laborious business.”)

NL: [A] citaat is een handig ding om te hebben over, het sparen van een de moeite van het denken voor jezelf, altijd een moeizame business.”)

— A.A. Milne, If I May